Tento týden sdílíme informace o odhalení nedávných zranitelností v LND, shrnujeme návrh na časové zámky závislé na poplatcích, popisujeme myšlenku na zlepšení odhadu poplatků použitím clusterů transakcí, diskutujeme o specifikaci neutratitelných klíčů v deskriptorech, zkoumáme náklady na pinning v navrhovaném přeposílání transakcí verze 3, zmiňujeme návrh BIPu na začlenění deskriptorů do PSBT, oznamujeme nástroj používající navrhovaný MATT pro doklad o spuštění nějakého programu, nahlížíme na návrh umožňující vysoce efektivní skupinové vystoupení ze sdílených UTXO a poukazujeme na nové strategie výběru mincí navrhovaných pro Bitcoin Core. Též nechybí naše pravidelné rubriky oznamující nová vydání a popisující významné změny v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Zveřejnění nedávných zranitelností LND: Niklas Gögge zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o dvou zranitelnostech, které předtím zodpovědně nahlásil. Následně byly vydány dvě opravné verze LND. Verze 0.15.0 či pozdější zranitelnost neobsahují. Uživatelé starších verzí by měli zvážit kvůli této i dalším známým zranitelnostem okamžitou aktualizaci. Následuje stručný popis těchto zranitelností:

  • DoS zranitelnost, která mohla vést k zahlcení paměti a pádu a následné nemožnosti zveřejnit časově citlivé transakce, což mohlo vést ke ztrátě prostředků.

  • Zranitelnost, která umožňovala útočníkovi zabránit LND uzlu, aby se dozvěděl o aktualizacích kanálů napříč sítí. Útočník tím mohl ovlivnit výběr tras a obdržet tak více peněz na poplatcích i více informací o odesílaných platbách.

  Gögge zranitelnosti nahlásil vývojářům před více než dvěma lety a opravné verze jsou dostupné již více než 18 měsíců. Nejsme si vědomi žádných uživatelů, kteří byli těmito zranitelnostmi postiženi.

 • Časové zámky se závislostí na poplatcích: John Law zaslal do emailových skupin Bitcoin-Dev a Lightning-Dev příspěvek s hrubým návrhem na soft fork, který by umožňoval, aby mohly časové zámky transakci volitelně odemknout, pouze pokud by byl medián jednotkových poplatků v bloku pod zvolenou úrovní. Například Alice chce vložit peníze do platebního kanálu s Bobem, ale vyžaduje též, aby mohla prostředky refundovat, pokud by byl Bob nedostupný. Dá mu tedy možnost kdykoliv nárokovat své prostředky, které mu vyplatí, avšak sobě navíc poskytne možnost nárokovat po vypršení časového zámku zpět svůj vklad. S blížící se expirací časového zámku se Bob pokusí své prostředky nárokovat, ale aktuální jednotkový poplatek je mnohem vyšší, než kolik v počátku kontraktu předpokládali. Bob není schopen nechat potvrdit transakci vyjadřující jeho nárok na prostředky, ať již z důvodu nedostatku bitcoinů na poplatky nebo kvůli neekonomičnosti. Současný bitcoinový protokol by kvůli Bobově nemožnosti konat umožnil Alici refundovat své prostředky. S Lawovým návrhem by byla expirace časového zámku, který Alici v refundaci zabraňuje, prodloužena, dokud by nepřišla série bloků s mediánem jednotkových poplatků pod hodnotou stanovenou Alicí a Bobem během vyjednávání kontraktu. Bob by tak měl možnost nechat svou transakci potvrdit s přijatelnějším poplatkem.

  Law poznamenává, že tento návrh řeší jeden z dlouhodobých problémů popsaných v původním článku o Lightning Network jako záplava vynucených expirací („forced expiration floods”). Problém se vyskytuje v situaci, kdy se příliš mnoho kanálů najednou snaží o uzavření a v důsledku není pro všechny dostatek blokového prostoru, aby stihli transakci potvrdit před vypršením časových zámků. Časové zámky závislé na poplatcích by v takovém případě byly prodloužené, neboť by aktuální jednotkové poplatky převyšovaly mez. Transakce by opět mohly být potvrzovány, jakmile se aktuální poplatky budou snižovat. V současnosti mají LN kanály pouze dva uživatele, ale návrhy jako továrny kanálů či joinpooly, kde jsou UTXO sdílena více než dvěma uživateli, jsou ještě náchylnější. Tento návrh by výrazně zvýšil jejich bezpečnost. Law dále poznamenává, že v některých těchto konstruktech se strana, která drží podmínku refundace (v našem příkladě Alice), kvůli zvyšujícím se poplatkům dostává do největší nevýhody, neboť její kapitál je uzamčen v kontraktu až do doby, kdy se poplatky začnou snižovat. Časové zámky závislé na poplatcích dávají této straně další podněty, aby jednala způsobem, který udržuje poplatky nízké, tedy aby neuzavírala množství kanálů během krátké doby.

  Implementace časových zámků závislých na poplatcích je zvolena tak, aby byly snadno a volitelně použitelné účastníky kontraktu a aby bylo množství ukládaných dat potřebných pro validaci plnými uzly co nejnižší.

  Návrh obdržel průměrné množství reakcí obsahující například návrhy na ukládání parametrů v příloze („annex”) taprootu, zavazování bloků ke svému mediánu poplatku pro podporu lehkých klientů či způsob, kterým by mohly ořezané uzly fork podporovat. Mezi Lawem a ostatními proběhla další diskuze o dopadu placení poplatků těžařům mimo blockchain (napřímo).

 • Odhad poplatků a clustery: Abubakar Sadiq Ismail zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o použití některých nástrojů a poznatků z návrhu cluster mempoolu k vylepšení odhadu poplatků v Bitcoin Core. Současný algoritmus odhadu poplatků v Bitcoin Core sleduje, kolik bloků uplyne mezi přijetím transakce do místního mempoolu a jejím potvrzením. Když je transakce potvrzena, její jednotkový poplatek je použit k aktualizaci systému předpovídání, jak dlouho potrvá čekání transakcí s podobným jednotkovým poplatek, než budou potvrzené.

  Používáním tohoto způsobu jsou některé transakce Bitcoin Core pro kalkulaci poplatků ignorovány, zatímco jiné mohou být započítány nesprávně. Důvodem je CPFP, kde potomci dávají těžařům podnět k potvrzení jejich předků. Potomci mohou mít sami o sobě vyšší jednotkový poplatek, ale když se jejich poplatek a poplatek předků posoudí dohromady, může být jednotkový poplatek výrazně nižší. To vede k delšímu čekání na potvrzení. Aby nenadhodnocoval rozumnou výši poplatků, neaktualizuje Bitcoin Core odhad poplatků transakcemi, které vstoupí do mempoolu, když je jejich rodič nepotvrzený. Podobně může mít rodičovská transakce sama o sobě nižší jednotkový poplatek, ale posouzena spolu se svými potomky bude mít jednotkový poplatek výrazně vyšší. Taková transakce bude potvrzena v porovnání s odhadem rychleji. Bitcoin Core neprovádí v takových případech žádné kompenzace.

  Cluster mempool bude držet související transakce spolu a bude nabízet jejich dělení do chunků, jejichž společná těžba bude výdělečná. Ismail navrhuje sledovat jednotkové poplatky chunků oproti individuálním transakcím (i když chunk může být tvořen jedinou transakcí) a poté se pokusit nalézt stejné chunky v blocích. Je-li chunk potvrzen, může být odhad poplatků aktualizován jeho jednotkovým poplatkem namísto poplatků jednotlivých transakcí.

  Návrhu se dostalo pozitivního přijetí, vývojáři diskutují o podrobnostech, které by takový algoritmus musel vzít do úvahy.

 • Specifikace neutratitelných klíčů v deskriptorech: Salvatore Ingala otevřel na fóru Delving Bitcoin diskuzi o tom, jak umožnit deskriptorům, jmenovitě taprootovým, specifikovat klíč, pro který není znám žádný soukromý klíč. Jednou z důležitých situací je posílání peněz na taprootové výstupy, které mohou být utraceny pouze skriptem. Jako klíč pro utracení klíčem se musí použít nějaký neutratitelný.

  Ingala popsal několik obtíží používání neutratitelných klíčů v deskriptorech a navrhl několik řešení s různými kompromisy. Pieter Wuille shrnul několik nedávných osobních diskuzí o deskriptorech, včetně jednoho nápadu týkajícího se neutratitelných klíčů. Josie Baker se ptal po důvodech, proč nemohou být neutratitelné klíče konstantní (jako například tzv. NUMS bod v BIP341), což by umožnilo komukoliv okamžitě poznat, že byl použit neutratitelný klíč. To by mohlo být výhodné v některých protokolech, například v tichých platbách. Ingala Bakerovi odpověděl, že „je to forma zanechávání stop. Můžeš se sám rozhodnout tuto informaci kdykoliv odhalit, ale je dobré, když tě standardy nenutí.” Wuille dále sdílel algoritmus pro generování důkazu. V posledním příspěvku vlákna v době psaní zpravodaje Ingala poznamenal, že specifikace pravidel souvisejících s neutratitelnými klíči může být rozdělena mezi deskriptory a pravidla peněženek dle BIP388.

 • Náklady na pinning V3 transakcí: Peter Todd zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev analýzu navrhovaných pravidel přeposílání v3 transakcí týkající se pinningu transakcí u protokolů jako je LN. Mějme příklad, ve kterém Bob a Mallory sdílí kanál. Bob chce kanál zavřít, zveřejní tedy svou aktuální commitment transakci a připojí drobnou transakci, která přispěje na výši poplatku pomocí CPFP, s celkovou velikostí 500 vbyte. Mallory v P2P síti detekuje Bobovy transakce před tím, než dosáhnou nějakého těžaře, a odešle svou vlastní commitment transakci spolu s velikým potomkem s celkovou velikostí 100 000 vbyte, avšak s nižším jednotkovým poplatkem, než byla Bobova původní verze. Dle současných výchozích pravidel přeposílání v Bitcoin Core i aktuálního návrhu přeposílání balíčků se může Bob pokusit nahradit dvě Mallořiny transakce, avšak kvůli pravidlu č. 3 BIP125 bude muset zaplatit i za prostor zabraný Mallořinou transakcí. Pokud Bob původně platil 10 sat/vbyte (tedy celkem 5 000 sat) a Mallořina verze měla 5 sat/vbyte (500 000 sat), musel by Bob za náhradu zaplatit stokrát víc, než kolik platil původně. Pokud částka překračuje Bobovu mez, Mallořina velká transakce s nízkým poplatkem nemusí před vypršením časového zámku obdržet žádnou konfirmaci, což by vedlo ke krádeži Bobových peněz.

  V navrhovaném přeposílání transakcí verze 3 umožňují pravidla transakcím nejvýše jednoho nepotvrzeného potomka, který bude přeposílán, ukládán v mempoolech a vytěžen uzly dodržující pravidla verze 3. Jak Peter Todd ve svém příspěvku ukázal, i to by umožnilo Mallory navýšit Bobovy náklady zhruba 1,5×, než kolik původně zamýšlel zaplatit. Reakce většinou souhlasily s existencí rizika, že by musel Bob platit záškodnické protistraně více. Poznamenávají však, že by to bylo výrazně méně než v případě současných pravidel.

  Dodatečná diskuze se vedla kolem konkrétních bodů pravidel verze 3, dočasnými anchory („ephemeral anchors”) a jejich porovnání s aktuálně dostupnými CPFP carve-out a anchor výstupy.

 • Verifikace libovolných programů pomocí navrhovaného opkódu z MATT: Johan Torås Halseth zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o elftrace, programu, který pomocí opkódu OP_CHECKCONTRACTVERIFY z návrhu soft forku MATT umožňuje nějaké straně v kontraktu nárokovat peníze, pokud by byl úspěšně spuštěn libovolný program. Jedná se o koncept podobný BitVM (viz zpravodaj č. 273), ale díky opkódu navrženému přímo pro verifikaci spuštění programu je jeho bitcoinová implementace jednodušší. Elftrace je schopen fungovat s programy zkompilovanými pro architekturu RISC-V a používající linuxový formát ELF. Téměř každý programátor může snadno vytvořit programy pro tento formát, což činí elftrace vysoce dostupným. Příspěvek neobdržel v době psaná zpravodaje žádné reakce.

 • Dávkování plateb při odchodu z poolu pomocí dokladů o podvodu: Salvatore Ingala zaslal do fóra Delving Bitcoin návrh, který může vylepšit kontrakty s více stranami, kde několik uživatelů sdílí jedno UTXO (např. joinpooly či továrny kanálů) a někteří z uživatelů chtějí z kontraktu vystoupit v době, kdy jsou ostatní nedostupní, ať již záměrně či neúmyslně. Typicky jsou takové protokoly konstruovány tak, že každý uživatel má offchain k dispozici transakci, kterou může zveřejnit, když má v záměru vystoupit. Znamená to, že chce-li pět uživatelů z kontraktu vystoupit, i v nejlepším případě musí každý z nich zveřejnit jednu transakci a každá z nich bude mít minimálně jeden vstup a jeden výstup; dohromady pět vstupů a pět výstupů. Ingala navrhuje způsob, kterým by tito uživatelé mohli spolupracovat a vystoupit s použitím pouze jediné transakce s jedním vstupem a pěti výstupy. Tím by dosáhli redukce velikosti okolo 50 %, obvyklé v dávkových platbách.

  Ve složitých kontraktech s mnoha účastníky může redukce v onchain velikosti snadno výrazně přesáhnout 50 %. Ba co více, pokud by těchto pět uživatelů chtělo jednoduše přesunout své prostředky na nové UTXO sdílené jen jimi, mohli by použít transakci s jedním vstupem a jedním výstupem. Pět uživatelů by tak dosáhlo 80% redukce velikosti, v případě sta uživatelů by snížení bylo 99 %. Takto výrazné snížení velikosti u velkých skupin uživatelů, kteří se chtějí přesunout z jednoho kontraktu do jiného, může být kritické v obdobích s vysokými poplatky. Pro příklad mějme sto uživatelů, kteří mají každý zůstatek 10 000 sat (110 Kč v době psaní). Pokud by každý z nich měl jednotlivě platit transakční poplatek za vystoupení z kontraktu a vstup do nového kontraktu, spotřebovala by dokonce i nepravděpodobně malá transakce o velikosti 100 vbyte s poplatkem 100 sat/vbyte celý jejich zůstatek. Pokud by mohli dohromady přesunout svůj 1 milión sat v jediné 200vbytové transakci s poplatkem 100 sats/vbyte, každý z nich by zaplatil pouze 200 sat (2 % zůstatku).

  Dávkové platby se dosáhne tím, že jeden z účastníků kontraktu vytvoří transakci s útratou společných prostředků na výstupy odsouhlasené ostatními aktivními stranami. Kontrakt toto umožní pouze v případě, pokud uživatel vytvářející transakci pošle nejdříve peníze do fondu, o který by přišel v případě podvodu. Výše fondu by měla být výrazně vyšší, než kolik by podvodem jinak získal. Pokud by žádná strana nebyla schopna poskytnout doklad o podvodu ukazující, že autor transakce jednal nečestně, byly by prostředky z fondu vrácenu jemu. Ingala zhruba popsal, jak by tento systém mohl být přidán do protokolů s kontrakty s více účastníky pomocí OP_CAT, OP_CHECKCONTRACTVERIFY a introspekce částky z navrhovaného soft forku MATT. Poznamenal, že by to bylo ještě jednodušší, pokud by byly k dispozici i OP_CSFS a 64bitové aritmetické operátory tapscriptu.

  Myšlenka se setkala s mírným množstvím reakcí.

 • Nové strategie výběru mincí: Mark Erhardt zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek popisující krajní případy používání výběru mincí v Bitcoin Core a navrhuje dvě nové strategie, které by tyto krajní případy adresovaly snížením počtu vstupů transakcí s vysokým jednotkovým poplatkem. Dále shrnuje výhody a nevýhody všech strategií v Bitcoin Core, již implementovaných i jím navrhovaných, a poskytuje výsledky několik simulací, které provedl s různými algoritmy. Konečným cílem pro Bitcoin Core je vybírat sadu vstupů, která dlouhodobě minimalizuje podíl poplatků na hodnotě UTXO vyhýbá se tvoření nadbytečně velkých transakcí v době s vysokými poplatky.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 23.11.2 je opravným vydáním, které pomáhá zajistit, aby LND uzly mohly platit faktury vytvořené uživateli Core Lightning. Podrobnosti jsou obsaženy níže v poznámkách k Core Lightning #6957 v rubrice o významných změnách.

 • Libsecp256k1 0.4.1 je vedlejším vydáním, které „mírně zrychluje ECDH operace a výrazně zvyšuje výkonnost mnoha funkcí na x86_64 ve výchozím nastavení.”

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #28349 přináší požadavek na používání kompilátorů kompatibilních s C++20. Díky tomu mohou budoucí PR používat vlastnosti C++20. Jak uvádí popis PR, „C++20 umožní psát bezpečnější kód, neboť umožňuje během kompilace kontrolovat více věcí.”

 • Core Lightning #6957 opravuje neúmyslnou nekompatibilitu, která zabraňovala uživatelům LND platit faktury vygenerované Core Lightningem ve výchozím nastavení. Problém spočívá v nastavení min_final_cltv_expiry, které určuje minimální počet bloků, po který musí příjemce čekat před nárokováním platby. BOLT2 navrhuje nastavit tuto volbu ve výchozím stavu na 18, avšak LND používá hodnotu 9, což je nižší hodnota, než kterou Core Lightning ve výchozím nastavení přijme. Core Lightning problém řeší tím, že ve faktuře nastaví pole vyžadující, aby tato hodnota byla 18.

 • Core Lightning #6869 upravuje RPC volání listchannels, aby již nadále nezačleňovalo neoznámené kanály. Uživatelé, kteří tuto informaci vyžadují, mohou použít volání listpeerchannels.

 • Eclair #2796 aktualizuje svou závislost na logback-classic, aby tím vyřešil jednu zranitelnost. Eclair přímo nepoužívá postiženou funkcionalitu, upgrade má však zajistit, aby žádný plugin nebo jiný související software touto zranitelností postižen nebyl.

 • Eclair #2787 aktualizuje svou podporu stahování hlaviček z BitcoinHeaders.net na nejnovější verzi API. Stahování hlaviček přes DNS napomáhá chránit uzel před útoky zastíněním („eclipse attacks”). Zpravodaj č. 123 (angl.) popisuje původní začlenění do Eclairu. I jiný software používající BitcoinHeaders.net by měl aktualizovat verzi používaného API.

 • LDK #2781 a #2688 upravují podporu pro posílání a přijímání zaslepených plateb, obzvláště se zaslepenými cestami s více skoky. Dále vylepšuje dodržování pravidla, aby nabídky vždy obsahovaly alespoň jeden zaslepený skok.

 • LDK #2723 přidává podporu pro posílání onion zpráv pomocí přímých spojení. V případě, kdy odesílatel nemůže nalézt trasu k příjemci, avšak zná jeho síťovou adresu (například protože příjemce je veřejný uzel, který zveřejnil svou IP adresu), může odesílatel k příjemcovi jednoduše otevřít přímé spojení, zprávu odeslat a pak volitelně spojení zavřít. Díky tomu mohou onion zprávy dobře fungovat, i pokud jsou podporovány pouze malým počtem uzlů (což je současný stav).

 • BIPs #1504 upravuje BIP2, aby umožňoval používání Markdownu pro BIPy. Dříve musely být BIPy psány ve značkovacím jazyce Mediawiki.