Tento týden shrnujeme pokračování diskuze o přidání přeposílání balíčků do bitcoinové P2P sítě, přinášíme přehled o nedávném sezení vývojářů LN a popisujeme argumentaci pro mechanismus, kterým by mohli plátci a routovací uzly LN optimalizovat spolehlivost i nízké poplatky způsobem vyhovujícím oběma skupinám. Nechybí naše pravidelné rubriky se seznamem nových softwarových vydání a popisem významných změn v populárních bitcoinových infrastrukturních projektech.

Novinky

 • Pokračuje debata o přeposílání balíčků: nedávný návrh BIP pro přeposílání balíčků („package relay”, viz zpravodaj č. 201) obdržel v posledních několika týdnech další komentáře:

  • Limity: Anthony Towns se ptal, zda by vyjednávání mezi dvěma spojeními o podpoře přeposílání balíčků nemělo obsahovat informace o nastaveních omezení velikosti a hloubky, jinak by mohly uzly s nestandardním nastavením plýtvat datovým tokem opakovanými oznámeními o balíčcích, které nevyžadovaly. Autorka BIP Gloria Zhao navrhuje, aby první verze protokolu implikovala maximální velikost balíčku 25 transakcí a 101 000 vbyte.

  • Zpráva pouze s grafem balíčku: Eric Voskuil doporučuje, aby spojení, které se dozví o transakci s vysokým poplatkem, která je potomkem transakce s nízkým poplatkem, jen informovalo svá spojení o vztahu mezi těmito dvěma transakcemi (tento vztah se nazývá graf baličku). Příjemce by si potom mohl vyžádat transakce, které nemá. V jiné části tohoto vlákna Towns poznamenal, že graf nemůže být validován, dokud nebyly obdrženy všechny transakce. Musí se tedy zajistit, aby spojení nemohla o grafu lhát za účelem zabránit šíření transakce.

  • Používání krátkých ID: několik vývojářů navrhlo používat krátké identifikátory ve stylu BIP152. Zhao vysvětlila, že krátká ID by měla smysl pro přeposílání bloků, kde uzly nejdříve validují proof of work nového bloku (jehož vytvoření je nákladné), aby bylo pro útočníka nákladné zneužít tohoto mechanismu k plýtvání zdrojů. Avšak pro přeposílání dat, která lze vytvářet snadno, by mohla být krátká ID zneužita znova a znova, což by umožnilo DoS útok.

  • Nestandardní rodiče: Suhas Daftuar popisuje scénář, ve kterém by mohl uzel implementující přeposílání balíčků dokola vyžadovat stejná data. To by se mohlo stát hlavně v případě, kdy se pravidla přeposílání liší mezi staršími a novějšími uzly, například po aktivaci soft forku.

  • Těžkosti s oznamováním hashe bloku: Daftuar také poznamenává, že jedna z vlastností návrhu by mohla způsobit potíže jinému software. Podle současného návrhu BIP se do každého oznámení o balíčku vkládá hash bloku, který je pro uzel nejnovější. Umožňuje to příjemci ignorovat balíčky týkající se starších bloků (nebo i jiného block chainu). V takovém případě by balíček nemusel správně fungovat s příjemcovým mempoolem. Jak však poznamenává Daftuar, pravděpodobně existuje množství software, které odesílá transakce (a které by nakonec posílalo i balíčky), ale neudržuje si přehled o hashi nejnovějšího bloku.

 • Shrnutí sezení vývojářů LN: Olaoluwa Osuntokun poskytl podrobné shrnutí sezení vývojářů LN, které se konalo minulý týden v Oaklandu. Probíraná témata:

  • Taprootové LN kanály: účastníci debatovali o první krocích přechodu LN k plnému využití schopností taprootu. Následovat bude zřejmě začlenění podpory pro PTLC1 (viz též zpravodaj č. 164, angl.).

  • Tapscript a MuSig22: součástí přechodu na taprootové kanály je také převod současných skriptů na taprootové způsobem, který by nejefektivněji využíval blokový prostor. Žádoucí by též bylo používat MuSig2 pro tvorbu podpisů v místech, kde se předpokládá spolupráce obou podepisujících. Obě tyto potřeby musí být naimplementovány a řádně otestovány.

  • Rekurzivní MuSig2: jednoduchá implementace MuSig2 umožňuje Alici a Bobovi se společně podílet na tvorbě podpisu. Rekurzivní MuSig2 by například umožnil Alici vytvořit svou část podpisu za použití své horké peněženky i hardwarového podepisujícího zařízení, aniž by Bob musel učinit jakékoliv zvláštní kroky či vůbec tušil, že Alice podepsala více než jedním klíčem. Diskutováno bylo, jak navrhnout použití MuSig2 v LN tak, aby byl rekurzivní MuSig2 k dispozici. Probírána byla také bezpečnost rekurzivního MuSig2.

  • BOLT jako rozšíření: alternativní způsob změn specifikace protokolu LN. V současnosti se specifikace mění aplikací patche (diff) na existující specifikaci. Avšak někteří vývojáři preferují způsob použitý u BIP, kde jsou významné změny protokolu specifikovány v jednom či více dedikovaných dokumentech. Tito vývojáři věří, že oddělené dokumenty se snáze čtou i píší a mohly by tak zjednodušit a zrychlit vývoj.

  • Aktualizace gossip protokolu: pokračovalo se v existující debatě o aktualizaci LN gossip protokolu (viz zpravodaj č. 188, angl.), který se používá pro přeposílání oznámení o nových a pozměněných kanálech. Dle shrnutí by účastníci sezení upřednostňovali soustředit se v blízké budoucnosti na drobnější změny protokolu: podpora taprootových kanálů s MuSig2 a plné využití TLV3.

  • Efektivní gossip s minisketchem: jak bylo zmíněno ve zpravodaji č. 198, pokračuje zkoumání použití knihovny minisketch s cílem snížit datové nároky LN gossip protokolu mezi uzly, což by také mohlo snížit nejnižší povolenou dobu mezi aktualizacemi.

  • DoS onion zpráv: několik implementací LN již podporuje onion zprávy jako alternativu k posílání zpráv použitím keysend plateb i jako komunikační vrstvu pro navrhovaný BOLT12 protocol pro nabídky. Avšak jak bylo zmíněno ve zpravodaji č. 190 (angl.), někteří vývojáři se obávají, že onion zprávy mohou být zranitelné vůči několika typům DoS útoků. Několik způsobů ochrany proti DoS bylo diskutováno.

  • Zaslepené cesty: mechanismus („blinded paths”) navržený před několika lety (viz zpravodaj č. 85, angl.) a dnes používaný pro onion zprávy je předmětem experimentů pro použití s běžnými platbami. Umožnil by tím přijímat platby, aniž by byla odhalena identita adresátova LN uzlu. Výzvou toho přístupu je nutnost komunikace většího množství routovacích informací, vyžadovány jsou tedy objemnější faktury. Efektivní implementace tak může záviset na novějších protokolech jako BOLT12 nabídky nebo LNURL. Diskutováno bylo také několik dalších obav.

  • Sondování a sdílení zůstatku: použitím různých technik je možné vysondovat zůstatky na kanálech v síti. Toto sondování lze provádět v podstatě zdarma, ale může vedle ztráty soukromí způsobit potíže i běžným uživatelům sítě. Opatření proti nesouvisejícímu útoku zahlcením kanálu („channel jamming attack”) mohou pomoci omezit sondování, ale v současnosti stále budí obavy. Účastníci diskutovali o některých rychlých změnách nastavení uzlu, které by mohly sondování ztížit.

   Jeden myšlenkový experiment, o kterém se již dříve diskutovalo, se zabýval sdílením informací, které by bylo možné získat sondováním. Kdyby tak činil každý uzel, datové nároky a ztráta soukromí by znegovaly hlavní výhody LN, ale zefektivnilo by to routování plateb. Nikdo tuto myšlenku nenavrhuje, ale diskutovalo se o dřívějším nápadu, že by každý uzel sdílel tyto informace pouze se svými kanály. Někteří tvrdili, že by to mohlo významně navýšit podíl úspěšných plateb, například doplněním o Just-In-Time (JIT) vyrovnání zůstatků.

  • Trampolínové routování a mobilní platby: trampolínové routování umožňuje plátci delegovat hledání cesty na jiný uzel v síti bez ztráty soukromí (např. odhalením plátce a adresáta). Toto delegování je užitečné především pro mobilní LN klienty, které se nesnaží přeposílat jiné platby pro jiné uzly. Bylo zmíněno, že trampolínové platby by mohly být zkombinovány se zadržením platby prvním bodem cesty (viz zpravodaj č. 171, angl.), kde je platba pozastavena uzlem, se kterým má plátce otevřený kanál, do doby, než je příjemce online. To by umožňovalo mobilním uzlům, které jsou často offline, spolehlivě přijímat platby od jiných mobilních uzlů.

  • LNURL s BOLT12: LNURL protokol umožňuje uzlu vyžádat si BOLT11 fakturu z webového serveru. BOLT12 nabídky umožňují vyžádat si fakturu z uzlu sítě. Mezi jinými aspekty těchto protokolů diskutovali účastníci, jak by mohly být tyto dva protokoly navzájem kompatibilní, aby mohly uzly používat oba dva.

 • Signalizace likvidity routovacími poplatky: vývojář ZmnSCPxj poslal do emailové skupiny Lightning-Dev příspěvek s tezí, jak by bylo možné optimálně dosáhnout levných a spolehlivých plateb díky aplikaci teorie her na chování plátců a routovacích uzlů:

  • Plátci by měli volit cesty s nižšími routovacími poplatky.

  • Routovací uzly by měly se snižující se kapacitou kanálu žádat vyšší poplatky. Například pokud je většina zůstatku kanálu na straně Alice, může spolehlivě přeposílat platby Bobovi a tak by nemusela žádat vysoké poplatky. Ale jak se zůstatek kanálu přelévá směrem k Bobovi, schopnost Alice přeposílat platby se snižuje; měla by si tedy nechat platit více na poplatcích.

  ZmnSCPxj argumentuje ekonomií nabídky a poptávky: se zvyšující se poptávkou po platbách jedním směrem (např. od Alice k Bobovi) se nabídka satoshi, která může být přeposílána tímto směrem, přirozeně snižuje. Zvýšení ceny ve formě routovacích poplatků může snížit poptávku do doby, než se nabídka opět zvýší díky lidem posílajícím platby v opačném směru (tedy od Boba k Alici).

  Plátci již mají přirozené incentivy používat nižší poplatky, proto ZmnSCPxj tvrdí, že uzel, který si osvojí strategii vysoká nabídka/nízké poplatky a nízká nabídka/vysoké poplatky, bude automaticky udržovat své kanály rozumně vyvážené a bude tak schopen provést větší množství úspěšných plateb než uzel, který tuto strategii nepoužívá. Protože routovací uzly dostávají zaplaceno jen za úspěšnou platbu, mohlo by to tomuto uzlu přinést výhody.

  Hlavní výhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že usnadňuje platcům hledání cesty – potřebují jen následovat cestu nejnižších poplatků. Nevýhodou je, že každá změna poplatku routovacího uzlu implikuje změnu zůstatku kanálu; indikuje tím tedy velikost plateb, které kanálem protékají. Například pokud kanály Alice→Bob, Bob→Carol a Carol→Dan všechny právě snížily kapacitu o zhruba 1 BTC, lze se domnívat, že buď Alice nebo druhá strana některého z jejích kanálů přeposlaly Danovi nebo druhé straně některého z jeho kanálů 1 BTC. Dalším problémem je, že každá změna poplatků kanálu musí být rozeslána po celé síti, což zvyšuje datové nároky a může také způsobit selhání routování (např. pokud Sally ještě neslyšela o Aliciných nově zvýšených poplatcích a pokusí se použít kanál od Alice k Bobovi za použití staršího a nižšího poplatku, který Alice odmítne).

  Pro snížení rizik těchto problémů nabízí ZmnSCPxj několik strategií, z nichž některé nevyžadují změnu LN protokolu a mohou být uzly implementovány již nyní a jiné by vyžadovaly drobné úpravy gossip protokolu. V době psaní tohoto článku neobdržely ještě tyto strategie žádné komentáře, avšak byly zmíněny ve shrnutí Olaoluwy Osuntokuna (které náš zpravodaj popisuje v předchozím bodě).

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí populárních bitcoinových infrastrukturních projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #24171 upravuje chování prvotního stahování bloků („Initial Block Download”, IBD) tak, aby vyžadovalo data bloků z příchozích spojení, pokud žádné z odchozích spojení data bloků nenabízí. Dříve uzel žádal data od příchozích spojení pouze, neměl-li vůbec žádné odchozí spojení. Toto chování mohlo způsobit patovou situaci v případě, kdy žádné z odchozích spojení uzlu nenabízelo bloky. Uzly stále budou vyžadovat data pouze od odchozích spojení, jakmile některé z nich začne bloky nabízet.

 • BDK #593 začíná používat rust bitcoin 0.28, které obsahuje podporu pro taproot a taprootové deskriptory.

Poznámky a vysvětlivky

 1. PTLC („Point Time Locked Contracts”) jsou podmíněné platby, které by v budoucnu mohly nahradit současné HTLC („Hash Time Locked Contracts”) 

 2. MuSig2 je protokol pro agregaci veřejných klíčů a podpisů za použití Schnorrova algoritmu 

 3. TLV (type, length, value) je volitelné datové pole s flexibilním obsahem. Jelikož každé pole je uvozeno typem, může software ignorovat ty, kterým nerozumí