Zpravodaj tento týden oznamuje nový doménově specifický jazyk pro experimenty s kontrakty, shrnuje diskuzi o úpravě zodpovědností editorů BIPů a popisuje návrh na restart a změny testnetu. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem sezení Bitcoin Core PR Review Clubu, oznámeními nových vydání a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • DSL pro experimenty s kontrakty: Kulpreet Singh zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek, ve kterém popisuje doménově specifický jazyk (DSL) pro bitcoin, který vyvíjí. Jazyk umožňuje popsat operace, které by měl protokol kontraktu vykonávat. Díky němu bude možné rychle spouštět kontrakt v testovacím prostředí, aby se zajistilo, že se chová dle očekávání. Výsledkem bude možnost rychleji vyvíjet nové protokoly a poskytnout základ, oproti kterému může být později vyvíjen plnohodnotný software.

  Robin Linus ve své odpovědi odkázal na podobný projekt používající vysoko-úrovňový jazyk k popisu protokolu, který lze přeložit na nízkoúrovňový kód a nezbytné operace. Těmi je potom možné protokol vykonat. Tento projekt je součástí práce na BitVM.

 • Aktualizace BIP2: Tim Ruffing zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek o aktualizaci BIP2, který stanovuje současný proces přidávání nových BIPů a údržbu stávajících. Ruffing i další zmínili několik problémů, kterými současný proces trpí, například:

  • Redakční zásahy a osobní postoje: kolik úsilí by měli editoři u nových BIPů vynakládat, aby zajistili jejich vysokou kvalitu a zaměření na bitcoin? A jakou roli by měli hrát jejich osobní postoje při odmítání nových BIPů? Ruffing spolu s několika dalšími diskutujícími zmínili, že by preferovali minimalizaci redakčních požadavků a privilegií. Ideálně by editoři měli za úkol pouze bránit zneužívání (např. spamu). Samozřejmě by mohli editoři BIPů stejně jako ostatní členové komunity dobrovolně navrhovat vylepšení návrhů, které jsou dle nich zajímavé.

  • Licence: některé povolené licence BIPů jsou navržené pro software a nemusí pro dokumentaci dávat smysl.

  • Komentáře: jednou změnou mezi BIP1 a BIP2 byl pokus poskytnout u každého BIPu prostor pro zpětnou vazbu komunity. Této možnosti nebylo často využíváno a výsledky byly kontroverzní.

  V době psaní zpravodaje byla myšlenka na aktualizace BIP2 stála diskutována.

  Jiná, avšak související diskuze, kterou jsme zmínili v minulém čísle, se zabývala volbou nových editorů BIPů. Termín nominací a obhajoby byl rozšířen do konce pátku 19. dubna. Noví editoři by měli obdržet přístup do repozitáře do konce následujícího pondělí.

 • Diskuze o restartu a úpravě testnetu: Jameson Lopp zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s popisem problémů se současnou veřejnou bitcoinovou testovací sítí (testnet3). Dále navrhl její restart, případně s upravenými pravidly konsenzu pro okrajové případy.

  Předchozí verze testnetu byly restartovány, když někdo začal přisuzovat testovacím mincím ekonomickou hodnotu. Kvůli tomu se mince staly hůře dostupné lidem, kteří chtěli provádět skutečné testování. Lopp poskytl důkazy, že se tak znovu děje. Dále popsal známý problém se zneužíváním testnetového algoritmu výpočtu obtížnosti (difficulty), kvůli kterému dochází k záplavě bloků. Několik účastníků diskutovalo případné změny, které by adresovaly tyto i jiné problémy testnetu. Přinejmenším jeden diskutující by preferoval, aby popsané problémy nadále pokračovaly, neboť umožňují zajímavé testování.

Bitcoin Core PR Review Club

V této měsíční rubrice shrnujeme nedávné sezení Bitcoin Core PR Review Club a vyzdvihujeme některé z důležitých otázek a odpovědí. Klikněte na otázku a odpověď se vám odhalí.

Přidej do interpretru Scriptu opkódy pro 64bitovou aritmetiku je PR od Chrise Stewarta (Christewart na GitHubu), které přináší nové opkódy umožňující v Bitcoin Scriptu provádět aritmetické operace na větších (64bitových) operandech, než kolik je umožněno nyní (32 bitů).

Tato změna by v kombinaci s nějakým jiným existujícím návrhem na soft fork (např. OP_TLUV přinášející introspekci transakcí) umožnila používat skriptovací logiku založenou na výstupních částkách uvedených v satoshi, které mohou snadno v 32bitových celočíselných datových typech přetéct.

Diskuze o přístupu, např. zda-li změnit existující opkódy či vytvořit nové (např. OP_ADD64), nadále probíhá.

Více informací lze nalézt v rozpracovaném BIPu a ve vlákně fóra Delving Bitcoin.

 • Jakou roli má parametr nMaxNumSize v CScriptNum?

  Představuje maximální velikost v bajtech, kterou může mít právě vykonávaný prvek (typu CScriptNum) zásobníku. Ve výchozím stavu je nastavena na čtyři bajty. 

 • Které dva opkódy akceptují pětibajtové číselné vstupy?

  OP_CHECKSEQUENCEVERIFY a OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY používají pro reprezentaci časového razítka celá čísla se znaménkem. Pokud by byly použity čtyři bajty, byl by rozsah možných dat omezen rokem 2038. Z tohoto důvodu byla těmto dvěma opkódům učiněna výjimka, aby mohly používat pět bajtů. Vše je řádně dokumentováno v kódu. 

 • Proč byl do CScriptNum přidán příznak fRequireMinimal?

  CScriptNum je kódován s proměnlivou délkou. Jak je popsáno v BIP62 (pravidlo 4), způsobuje toto kódování poddajnost (malleability). Například nula může být kódována jako OP_0, 0x00, 0x0000, apod. Bitcoin Core #5065 opravil tento problém u standardních transakcí tím, že stanovil minimální požadavky na reprezentaci dat a čísel přidávaných do zásobníku. 

 • Je implementace v tomto PR odolná vůči poddajnosti? Proč?

  Současná implementace vyžaduje přesně osmibajtovou reprezentaci operandů 64bitových opkódů, díky čemuž je odolná vůči poddajnosti. Tento přístup je zdůvodněn jednodušší logikou implementace na úkor většího zabraného blokového prostoru. Autor v jiné větvi též zkoumal možnost používat CScriptNum s kódováním s proměnlivou délkou. 

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • HWI 3.0.0 je vydáním nové verze tohoto balíčku poskytujícího společné rozhraní několika hardwarovým podpisovým zařízením. Jedinou významnou změnou je, že emulované hardwarové peněženky již nebudou automaticky detekovány. HWI #729 obsahuje podrobnosti.

 • Core Lightning 24.02.2 je údržbovým vydáním, které opravuje „drobnou nekompatibilitu“ mezi Core Lighting a LDK v jedné konkrétní části gossip protokolu.

 • Bitcoin Core 27.0rc1 je kandidátem na vydání příští hlavní verze této převládající implementace plného uzlu. Testeři jsou vyzýváni, aby shlédli seznam navržených témat k testování.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

Poznámka: commity do Bitcoin Core uvedené níže se vztahují na jeho vývojovou, master větev. Nebudou tedy pravděpodobně vydány před uplynutím zhruba šesti měsíců po vydání nadcházející verze 27.

 • Bitcoin Core #29648 odstraňuje libconsensus po nedávnem zastarání (viz zpravodaj č. 288). Libconsensus byl pokusem poskytnout logiku konsenzu Bitcoin Core i jinému software. Avšak knihovna se nesetkala s významným používáním a stala se v údržbě Bitcoin Core přítěží.

 • Bitcoin Core #29130 přidává dvě nová RPC volání. První z nich na základě uživatelových nastavení vygeneruje deskriptor a přidá jej do peněženky. Například následující příkaz přidá podporu pro taproot do staré peněženky, která jej dříve nepodporovala:

  bitcoin-cli --rpcwallet=mywallet createwalletdescriptor bech32m
  

  Druhým voláním je gethdkeys pro načtení hierarchických deterministických klíčů. RPC vrátí každý xpub (rozšířený veřejný klíč) používaný peněženkou a (volitelně) též každý xpriv (rozšířený soukromý klíč). Obsahuje-li peněženka více xpub, je možné během volání createwalletdescriptor zvolit, který z nich má být použit.

 • LND #8159 a #8160 přidávají experimentální (ve výchozím nastavení deaktivovanou) podporu pro odesílání plateb na zaslepené cesty. Očekává se, že následné PR se kompletně vypořádá s chybami neúspěšných zaslepených plateb.

 • LND #8515 přidává do několika RPC volání možnost určit název použité strategie výběru mincí. Toto PR staví na předchozím navýšení flexibility výběru mincí, které bylo popsáno ve zpravodaji č. 292.

 • LND #6703 a #6934 přidávají podporu pro příchozí routovací poplatky. Uzel již nyní může ohlásit cenu, za kterou bude určitým odchozím kanálem přeposílat platby. Například Carol může oznámit, že bude kanálem k Danovi přeposílat platby za 0,1 % přeposílané částky. Pokud tento poplatek sníží průměrné množství satoshi za minutu, které Carol přeposílá směrem k Danovi, pod průměrnou částku, kterou on posílá směrem k ní, skončí nakonec veškerý zůstatek na Carolině straně. Dan tak nebude moci směrem ke Carol nic posílat a oba budou kráceni na výdělcích. Aby tomu zabránila, může Carol snížit poplatek za použití kanálu směrem k Danovi na 0,05 %. Podobně pokud je Carolin odchozí poplatek příliš nízký, v průměru bude posílat více satoshi za minutu směrem k Danovi a celý zůstatek nakonec skončí na jeho straně. V takovém případě může Carol odchozí poplatek zvýšit.

  Odchozí poplatky se ovšem týkají pouze odchozích kanálů. Carol si účtuje stejný poplatek bez ohledu na kanál, ze kterého platbu obdrží. Například požaduje stejný poplatek, ať již obdrží platbu od Alice nebo od Boba:

  Alice -> Carol -> Dan
  Bob -> Carol -> Dan
  

  Je to pochopitelné, neboť LN protokol neplatí Carol nic za to, že obdrží od Alice či Boba požadavek na přeposlání. Alice a Bob na svých kanálech ke Carol poplatky stanovit mohou a je na nich, jak budou nastavením poplatků udržovat likviditu kanálů. Podobně může Carol nastavovat poplatky za použití kanálů směrem k Alici a Bobovi (např. Dan -> Carol -> Bob), aby zajistila likviditu kanálů.

  Nicméně Carol může chtít mít více kontroly nad pravidly, které se jí týkají. Například pokud Alice špatně spravuje svůj uzel, může často přeposílat směrem ke Carol platby, aniž by později někdo chtěl posílat platby i v opačném směru. To by nakonec vyústilo v nahromadění veškerého zůstatku na Carolině straně, čímž by bylo znemožněno přeposílání dalších plateb v tomto směru. Před tímto PR nebylo nic, co mohla Carol učinit, kromě včasného zavření kanálu s Alicí před vyplýtváním přílišného množství Carolina kapitálu.

  Díky tomuto PR může Carol nově účtovat poplatek za příchozí žádost, který lze určit pro každý kanál. Například může požadovat vysoký poplatek za platby přicházející z Alicina problematického uzlu, ale nižší poplatek za platby přicházející z Bobova vysoce likvidního uzlu. Zprvu budou příchozí poplatky vždy negativní, aby byla zaručena kompatibilita se staršími uzly, které příchozím poplatkům nerozumí. Například by mohla Carol nastavit 10% slevu na platby přicházející od Boba a 0% slevu na platby přicházející od Alice.

  Tyto poplatky jsou posuzovány zároveň s poplatky odchozími. Například pokud Alice nabídne Carol platbu, aby ji přeposlala Danovi, spočítá Carol původní poplatek odchozí_k_danovi, spočítá nový poplatek příchozí_od_alice a ujistí se, že přeposílaná platba jí na poplatku nabídne nejméně součet obou. V opačném případě HTLC odmítne. Jelikož se očekává, že budou zpočátku příchozí poplatky negativní, nebude Carol odmítat žádné platby, které platí dostatečný odchozí poplatek, avšak každý uzel, který příchozím poplatkům rozumí, bude moci obdržet slevu.

  Příchozí routovací poplatky byly poprvé navrženy před třemi lety, o rok později se o nich diskutovalo v emailové skupině Lightning-Dev a ve stejné době byly zdokumentovány v navrhovaném BLIP #18. Od doby prvního návrhu se několik vývojářů jiných implementací LN stavělo proti němu. Někteří z principiálních důvodů, jiní mu vyčítali příliš těsnou vazbu na LND namísto lokální a obecné změny, která by okamžitě umožňovala používat kladné příchozí poplatky za přeposílání a nevyžadovala za každý kanál globální inzerování dalších detailů o poplatcích. Alternativní přístup byl navržen v BLIP #22. Víme pouze o jednom vývojáři mimo tým LND, který naznačil, že funkcionalitu implementují shodně s LND. A to pouze v případě, že budou nabízeny záporné příchozí poplatky, neboť „jsou to peníze zdarma pro naše uživatele.”

 • Rust Bitcoin #2652 mění, který veřejný klíč je vrácen po podepsání taprootového vstupu během zpracování PSBT. Dříve byl vrácen veřejný klíč podepisujícího soukromého klíče, avšak jak PR poznamenává, „běžně se interní klíč považuje za ten, který podepisuje, i když to technicky není pravda. Tento interní klíč je navíc v PSBT již obsažen.” Nyní po začlenění PR bude vrácen interní klíč.

 • HWI #729 přestává automaticky vypisovat a používat emulátory zařízení. Emulátory jsou převážně používány vývojáři HWI a hardwarových peněženek, avšak jejich automatická detekce může přinést problémy běžným uživatelům. Vývojáři pracující s emulátory musí nově přidat volbu --emulators.