Tento týden přinášíme oznámení o veřejném odhalení chyby v Bitcoin Core postihující LN, popis bezpečného otevírání nových 0-conf kanálů v souladu s omezenou topologií navrhovaných transakcí verze 3, popis pravidla, kterým se musí řídit mnohé protokoly umožňující třetím stranám přispět vstupem do transakce, souhrn několika diskuzí o návrhu nových pravidel nahrazování transakcí eliminující pinning transakcí a aktualizaci migrace emailové skupiny Bitcoin-Dev.

Novinky

 • Zveřejnění chyby v Bitcoin Core způsobující pozdržení bloků a postihující LN: Eugene Siegel odhalil na fóru Delving Bitcoin chybu v Bitcoin Core, kterou zodpovědně nahlásil před téměř třemi lety. Bitcoin Core 22 a vyšší obsahují opravy této chyby, ale mnoho lidí stále provozuje dotčené verze a někteří z nich mohou provozovat i LN implementace či jiný podobný software, který by mohl být zranitelný vůči zneužití chyby. Důrazně se doporučuje upgradovat na Bitcoin Core 22 či vyšší. Pokud víme, nikdo kvůli tomuto útoku nepřišel o prostředky.

  Útočník nalezne přeposílající LN uzel, který je napojený na bitcoinový uzel s Bitcoin Core verze starší než 22. Dále útočník otevře k bitcoinovému uzlu oběti velké množství spojení. Poté se snaží oběti doručit nově nalezené bloky rychleji než jiná, čestná spojení. Uzel oběti nato automaticky přiřadí spojením kontrolovaným útočníkem veškeré sloty se širokým pásmem pro přeposílání kompaktních bloků.

  Poté, co útočník získá kontrolu nad mnoha sloty uzlu oběti, začne používat kanály, které ovládá na obou stranách oběti, k přeposílání jím vytvořených plateb. Například:

  Útočník-plátce –> Oběť-přeposílající –> Útočník-příjemce
  

  Útočník ve spolupráci s těžařem vytvoří blok, který jednostranně uzavírá kanál na příjemcově straně, aniž by prvně přeposlal transakci v nepotvrzeném stavu (tato těžařova asistence je potřebná pouze během útoků na implementace LN, které monitorují mempool). Tento blok (nebo jiný vytvořený tímto těžařem) též nárokuje platbu uvolněním předobrazu HTLC. V běžné situaci by bitcoinový uzel oběti tento blok viděl, poskytl by jej LN uzlu a LN uzel by předobraz extrahoval. Díky tomu by mohl částku platby nárokovat a udržet tak přeposílání v rovnováze.

  V tomto případě však útočník zneužije této odhalené chyby, kvůli které se uzel s Bitcoin Core o bloku obsahujícím předobraz nedozví. Starší verze Bitcoin Core byly ochotné čekat až deset minut na doručení oznámeného bloku od jednoho spojení, než si ho vyžádaly od spojení jiného. Jelikož je průměrná doba mezi dvěma bloky deset minut, mohl by útočník kontrolující x spojení pozdržet uzel od obdržení bloku zhruba po dobu odpovídající x blokům. Pokud musí být přeposílaná platba nárokovaná během 40 bloků, má útočník kontrolující 50 spojení nemalou možnost, že se mu podaří zabránit uzlu spatřit blok s předobrazem. Pokud by se tak stalo, útočníkův odesílající uzel by neplatil nic a útočníkův přijímající uzel by obdržel částku extrahovanou od uzlu oběti.

  Dle Siegela byly pro zabránění útoku provedeny dvě změny v Bitcoin Core:

  • Bitcoin Core #22144 přidává náhodnost do pořadí, ve kterém jsou spojení ve vlákně zpracovávajícím zprávy obsloužena. Viz zpravodaj č. 154 (angl.).

  • Bitcoin Core #22147 udržuje alespoň jedno odchozí spojení se širokým pásmem pro kompaktní bloky, i když mají příchozí spojení lepší výkonnost. Místní uzel si svá odchozí spojení sám vybírá, mají tedy nižší pravděpodobnost dostat se pod kontrolu útočníka. Z bezpečnostních důvodů je výhodné udržovat alespoň jedno odchozí spojení.

 • Bezpečné otevírání 0-conf kanálů s transakcemi verze 3: Matt Corallo zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek, aby zahájil diskuzi o bezpečném otevírání 0-conf kanálů, jakmile začnou být používána navrhovaná pravidla přeposílání transakcí verze 3. 0-conf kanály jsou nové kanály financované jednou stranou, kde zakládající strana věnuje část nebo všechny počáteční prostředky straně druhé. Tyto prostředky nejsou zabezpečené, dokud otevírající transakce neobdrží dostatečné množství konfirmací, avšak útrata těchto prostředků přes zakládající stranu nepřináší příjemci kanálu žádné riziko. Původní návrh pravidel přeposílání transakcí verze 3 umožňoval, aby měla nepotvrzená v3 transakce v mempoolu maximálně jednoho potomka. Očekávalo se, že by tento jediný potomek v případě potřeby navýšil rodičovské transakci poplatek pomocí CPFP.

  Tato pravidla nejsou v souladu s možností obou stran 0-conf kanálů navýšit poplatek: zakládající transakce, která kanál vytváří, je rodičem v3 transakce, která kanál zavírá, a prarodičem v3 transakce pro navýšení poplatku. Jelikož v3 pravidla povolují pouze jednoho rodiče a jednoho potomka, neexistuje způsob navýšení poplatku zakládající transakce, aniž by byl změněn způsob, kterým je tvořena. Bastien Teinturier poznamenává, že splicing trpí podobným problémem.

  V době psaní zpravodaje se hlavním řešením zdá býti přidat extra výstup pro CPFP navyšování nyní, počkat, až bude cluster mempool shovívavější i vůči jiným topologiím (tedy více než jeden rodič a jeden potomek), a potom opět extra výstup zahodit.

 • Požadavky na ověření, že vstupy v protokolech citlivých na poddajnost txid používají segwit: Bastien Teinturier zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek s popisem snadno přehlédnutelného požadavku na protokoly, ve kterých třetí strana přispívá vstupem transakce, aby se nemohlo změnit txid poté, co jiný uživatel transakci podepíše. Například během otevření LN kanálu s oboustranným financováním mohou Alice i Bob přispět vstupem. Aby zajistili, že každý z nich obdrží refundaci, pokud by druhá strana později přestala spolupracovat, vytvoří a podepíší utracení financující transakce, které prozatím ponechají offchain. Poté, co oba refundovací transakci podepíší, mohou bezpečně podepsat a zveřejnit rodičovskou, financující transakci. Jelikož závisí potomek (refundovací transakce) na txid rodiče (financující transakce), je tento process bezpečný pouze, pokud není možné txid změnit.

  Segwit brání poddajnosti txid jen, pokud všechny vstupy transakce utrácejí segwitové výstupy předchozích transakcí. Segwit v0 nabízí Alici pouze jednu možnost, jak zaručit, že Bob utrácí segwitový výstup: Bob musí Alici poskytnout celou předchozí transakci. Pokud by Alice Bobův vstup neověřila, mohl by Bob o utrácení segwitového výstupu lhát a namísto toho utrácet zastaralý výstup, který by mu umožnil pozměnit txid. Tím by mohl zneplatnit refundovací transakcí a odmítat vrátit Alici prostředky, dokud by nesouhlasila s platbou výkupného.

  U segwitu v1 (taproot) je každý SIGHASH_ALL podpis zavázán všem předchozím utráceným výstupům (viz zpravodaj č. 97, angl.), Alice tedy může od Boba vyžadovat odhalení jeho scriptPubKey (které by se stejně dozvěděla z jiných informací, které jí Bob musí sdělit, aby mohli vytvořit sdílenou transakci). Alice ověří, že scriptPubKey používá segwit (v0 nebo v1) a zaváže mu svůj podpis. Nyní, pokud by Bob lhal a ve skutečnosti přispěl nesegwitovým výstupem, závazek Alicina podpisu by nebyl platný, a tedy podpis by nebyl validní, financující transakce by se nepotvrdila a nebyla by žádná potřeba refundace.

  To vede ke dvěma pravidlům, kterými se pro zajištění bezpečnosti musí protokoly závisející na předem podepsaných refundacích řídit:

  1. Pokud přispíváte vstupem, upřednostňujte vstup, který utrácí segwit v1 výstup, získejte předchozí výstupy všech ostatních vstupů v transakci, ověřte, že všechny používají segwitové scriptPubKey a zavažte vůči nim svůj podpis.

  2. Pokud nepřispíváte vstupem nebo neutrácíte segwitový v1 výstup, získejte kompletní předchozí transakce všech vstupů, ověřte, že všechny výstupy utrácené v této transakci jsou segwitové výstupy a zavažte vůči těmto transakcím svůj podpis. Tuto možnost lze aplikovat ve všech případech, avšak v nejhorším případě spotřebuje až téměř 20 000× více šířky pásma než první možnost.

 • Aktualizace migrace emailové skupiny Bitcoin-Dev: v době psaní již emailová skupina Bitcoin-Dev přestala akceptovat nové příspěvky v rámci migrace k jinému provozovateli skupiny (viz zpravodaj č. 276). Až bude migrace dokončena, poskytneme další aktualizaci.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • LND v0.17.4-beta je údržbovým vydáním této oblíbené implementace LN uzlu. Jeho poznámky k vydání uvádějí: „jedná se o opravné vydání, které opravuje několik chyb: otevírání kanálu uvízlé až do restartu, únik paměti při použití dotazovacího režimu pro bitcoind, ztracená synchronizace s ořezanými uzly a REST proxy nefungující se zapnutým šifrováním s TLS certifikáty.”

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

 • Bitcoin Core #29189 zastarává libconsensus. Libconsensus byl pokus sdílet logiku konsenzu Bitcoin Core s jiným software. Avšak knihovna se nesetkala s významným použitím a začala být během udržování Bitcoin Core přítěží. Plán je „nemigrovat ji na CMake a ukončit ji s v27. V budoucnosti by měla všechny zbývající případy použití zvládnout knihovna libbitcoinkernel.”

 • Bitcoin Core #28956 odstraňuje z Bitcoin Core čas upravený dle sítě a varuje uživatele, pokud není čas jejich počítače v souladu se zbytkem sítě. Čas upravený dle sítě („adjusted time”) byla automatická úprava času místního uzlu založená na času jeho spojení. To mohlo pomoci uzlu s mírně nepřesnými hodinami se o problému dozvědět a předejít tak zbytečnému odmítání bloků a dát produkovaným blokům přesnější čas. Avšak upravený čas vedl v minulosti k některým problémům a v současné síti neposkytuje žádné významné výhody. Tímto PR jsme se zabývali ve zpravodaji č. 284.

 • Bitcoin Core #29347 ve výchozím stavu zapíná P2P přenos verze 2. Nová spojení mezi dvěma uzly podporujícími v2 protokol budou používat šifrování.

 • Core Lightning #6985 přidává do hsmtool volbu, která mu umožní vrátit soukromé klíče pro onchain peněženku. Ty mohou být nato importovány do jiné peněženky.

 • Core Lightning #6904 přináší několik aktualizací kódu správy spojení a gossip zpráv. Viditelnou změnou je přidání pole, které ukazuje, kdy mělo nějaké spojení stabilní připojení k místnímu uzlu na více než minutu. Díky tomu mohou být nestabilní spojení ukončena.

 • Core Lightning #7022 odstraňuje z testovací infrastruktury lnprototest. Zpravodaj č. 145 (angl.) popisuje jeho přidání.

 • Core Lightning #6936 přidává infrastrukturu napomáhající se zastaráváním funkcí CLN. Funkce jsou nyní v kódu zastarávány automatickou deaktivací ve výchozím nastavení dle verze programu. Uživatelé mohou funkci aktivovat i po této verzi, dokud kód funkce stále existuje. Zabraňuje to občasným problémům, kdy byla funkce CLN označena za zastaralou, ale ve výchozím nastavení nadále po dlouhou dobu fungovala i po plánovaném odstranění. Kvůli tomu mohli na funkci uživatelé nadále záviset a tím tak reálné odstranění ztížit.

 • LND #8345 počíná před samotným zveřejněním testovat, zda bude transakce pravděpodobně rozeslána. Používá k tomu volání testmempoolaccept, pokud je dostupné. To umožní uzlu odhalit případné problémy s transakcí dříve, než je cokoliv odesláno třetím stranám, urychlit odhalení problémů a omezit jejich dopady. Varianty volání testmempoolaccept jsou dostupné v Bitcoin Core, jeho nejnovějších odnožích a v btcd.