Tento týden přinášíme souhrn diskuze o LN anchorech a součástech návrhu přeposílání transakcí verze 3 a připojujeme oznámení o pokusné implementaci LN-Symmetry. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem sezení Bitcoin Core PR Review Clubu a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Diskuze o LN anchorech a přeposílání transakcí verze 3: Antoine Poinsot zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek oživující debatu o návrzích pravidel přeposílání transakcí verze 3 a dočasných anchorů („ephemeral anchors”). Zdá se, že vlákno bylo motivováno kritikou pravidel přeposílání v3, kterou Peter Todd zveřejnil na svém blogu. Diskuzi jsme rozčlenili do několik částí:

  • Časté používání externích poplatků může ohrožovat decentralizaci těžby: v ideální podobě by bitcoinový protokol odměňoval těžaře dle jejich hashrate. Poplatky placené za transakce tuto vlastnost zachovávají: těžař s 10 % hashrate má 10% pravděpodobnost ulovení poplatků za příští blok, zatímco těžař s 1 % hashrate má 1% šanci. Poplatky placené mimo transakce, tedy napřímo těžařům (nazývané out-of-band fees) tuto vlastnost narušují: systém, který platí těžařům kontrolujícím dohromady přes 55 % hashrate, nabízí 99% šanci potvrzení transakce během příštích šesti bloků. To by pravděpodobně mělo za následek velice málo poplatků směřující k malým těžařům s méně než 1 % hashrate. Pokud by byli malí těžaři placeni relativně méně než velcí, přirozeně by to vedlo k centralizaci. Ta by dále snížila počet subjektů, které musí být napadeny za účelem cenzurování transakcí.

   Aktivně používané protokoly, jako jsou LN-Penalty s anchory (LN-Anchors), DLC či validace na straně klienta, umožňují přinejmenším části svých onchain transakcí platit exogenními poplatky. Tyto poplatky placené transakcí mohou být navýšeny poplatky placenými pomocí nezávislých UTXO. Například v LN-Anchors obsahuje commitment transakce za každou stranu jeden výstup pro navýšení poplatků pomocí CPFP (potomek platí UTXO navíc) a transakce HTLC-Success a HTLC-Failure (HTLC-X) jsou částečně podepsané pomocí SIGHASH_SINGLE|SIGHASH_ANYONECANPAY. Mohou tak být agregovány do jediné transakce s přinejmenším jedním vstupem navíc pro platbu poplatků (z odděleného UTXO).

   Peter Todd se soustředil na potenciální verzi LN, která používá P2TR a navrhované dočasné anchory, a tvrdí, že jeho závislost na exogenních poplatcích motivuje k placení poplatků mimo blockchain. Konkrétně by jednostranné uzavření kanálu, ve kterém nečekají žádné platby (HTLC), umožnilo velkému těžaři přijímajícímu poplatky mimo blockchain začlenit do bloku dvakrát více zavírajících transakcí, než kolik by byl schopen začlenit malý těžař přijímající pouze běžné poplatky přes CPFP navyšování. Velký těžař by mohl vydělávat na nabízení poplatků mimo blockchain s dodatečnou slevou. Dle Petera Todda se jedná o ohrožení decentralizace.

   Příspěvek naznačuje, že některá použití exogenních poplatků v rámci protokolů jsou přijatelná, důležitá je tedy frekvence očekávaného používání a relativní rozdíl jejich velikostí oproti poplatkům mimo blockchain. Jinými slovy, často se opakující jednostranná uzavření kanálů bez čekajících plateb a se 100% velikostí navíc by zřejmě byla považována za rizikovější než zřídka se opakující jednostranná uzavření s 20 čekajícími HLTC, kde je 20 % velikosti navíc.

  • Dopady exogenních poplatků na bezpečnost, škálovatelnost a náklady: Toddův příspěvek také poznamenává, že existující návrhy jako LN-Anchors i budoucí návrhy, které používají dočasné anchory, vyžadují po každém uživateli uchovávat v peněžence jedno UTXO navíc pro důležitá navýšení poplatků. Jelikož vytvoření UTXO s sebou nese náklady v podobě blokového prostoru, teoreticky se tím snižuje maximální počet nezávislých uživatelů protokolu o polovinu či více. Dále to znamená, že uživatel nemůže bezpečně alokovat celý svůj zůstatek peněženky na své LN kanály, což zhoršuje uživatelskou přívětivost LN. A konečně, používání navyšování poplatků pomocí CPFP nebo dodatečných vstupů transakcí pro exogenní platby poplatků vyžaduje používání většího blokového prostoru a placení více poplatků než placení poplatků přímo ze vstupní hodnoty transakce (endogenní poplatky). Teoretické náklady se tak zvyšují, i kdybychom ostatní problémy neuvažovali.

  • Dočasné anchory představují nový druh pinningových útoků: jak jsme zmínili v minulém zpravodaji, Peter Todd popsal drobný pinningový útok proti uživatelům dočasných anchorů. Nemá-li commitment transakce žádné čekající platby (HTLC), může neprivilegovaný útočník vytvořit situaci, ve které může čestný uživatel platit 1,5× až 3,7× více na poplatcích, aby dosáhl zamýšleného jednotkového poplatku. Avšak pokud by se tento čestný uživatel rozhodl pro trpělivost namísto placení poplatků navíc, platil by útočník část nebo celý poplatek čestného uživatele. Jelikož nejsou commitment transakce bez čekajících plateb tlačené žádnými časovými zámky, mnoho čestných uživatelů se může rozhodnout pro trpělivost a nechat své transakce potvrdit za útočníkovy náklady. Útok je též proveditelný, pokud jsou nějaká HTLC použita, avšak náklady na vymanění se z útoku jsou pro čestného uživatele nižší a i tak může útočník nakonec tratit.

  • Alternativa: používání endogenních poplatků s předem podepsanými RBF navýšeními: Peter Todd navrhuje a analyzuje alternativní přístup: podepsání několika verzí každé commitment transakce s různými jednotkovými poplatky. Například navrhuje podepsat 50 různých verzí LN-Penalty commitment transakce v poplatcích začínajících na 10 sat/vbyte a navýšené v každé verzi o 10 % až do poplatku 1 000 sat/vbyte. Nemá-li commitment transakce žádné čekající platby (HTLC), vyplývá z jeho analýzy, že by podepisování zabralo kolem pěti milisekund. Avšak za každé HTLC připojené ke commitment transakci by se počet podpisů zvýšil o 50 a podepisování by se navýšilo o pět milisekund. Bastien Teinturier odkázal na dřívější diskuzi, ve které použil podobný přístup.

   Ačkoliv může tento nápad v některých případech fungovat, Peter Todd poznamenal, že endogenní poplatky s předem podepsanými inkrementálními navýšeními nejsou vždy dostatečnou náhradou za exogenní poplatky. Jsou-li časová zdržení vyžadovaná za podepsání commitment transakcí obsahující několik HTLC vynásobena počtem skoků běžné platební cesty, může prodleva snadno dosáhnout více než sekundy a teoreticky může vystoupat až za jednu minutu. Peter Todd poznamenal, že zdržení by mohlo být zhruba konstantní, pokud by byl dostupný navrhovaný opkód SIGHASH_ANYPREVOUT (APO).

   I kdyby prodleva byla konstantních pět milisekund, je možné, že by přeposílající uzly používající endogenní poplatky vydělávaly méně než uzly používající exogenní poplatky. Důvodem by bylo očekávání, že by plátci využívali redundatního přeplácení, které by odměňovalo rychlejší přeposílání oproti pomalejším, i kdyby byl rozdíl pouze v řádu milisekund.

   Další obtíží by bylo používání stejných endogenních poplatků za předem podepsané HTLC-Success a HTLC-Timeout transakce (HTLC-X). I s APO by to mohlo vyžadovat n2 podpisů. Jak Peter Todd dodává, toto číslo by mohlo být sníženo předpokladem, že HTLC-X transakce by platily podobný jednotkový poplatek jako commitment transakce.

   Diskuze, zda by endogenní poplatky mohly vyústit v nadměrné množství kapitálu rezervovaného na poplatky, zůstala nedořešena. Například pokud by Alice podepsala varianty s poplatky od 10 do 1 000 sat/vbyte, musela by se rozhodovat na základě možnosti, že by její protistrana Bob odeslal na blockchain variantu s 1 000 sat/vbyte, i když ona sama by takový poplatek neplatila. Znamená to, že nemůže od Boba přijmout platby, ve kterých Bob odesílá peníze, které by potřeboval na variantu s 1 000 sat/vbyte. Například commitment transakce s 20 HTLC by dočasně zablokovala jeden milión satoshi (10 000 Kč v době psaní). Pokud by endogenní poplatky byly použity také pro HTLC-X transakce, dočasně zablokovaná částka za 20 HTLC by byla blíže k 4,5 miliónům satoshi (46 000 Kč). Pro porovnání, pokud by Bob očekával poplatky exogenně, nemusela by Alice pro svou bezpečnost redukovat kapacitu kanálu.

  • Závěr: diskuze v době psaní zpravodaje stále probíhala. Peter Todd ji uzavřel slovy, že „existující použití anchor výstupů by mělo být kvůli výše zmíněným rizikům centralizace těžby ukončeno a žádná nová podpora pro anchor výstupy by neměla být do nových protokolů či Bitcoin Core přidávána.” LN vývojář Rusty Russell zaslal příspěvek o používání efektivnější formy exogenních poplatků v nových protokolech za účelem minimalizace rizik poplatků mimo blockchain. Ve vlákně ve fóru Delving Bitcoin obhajovali vývojáři pracující na LN, transakcích verze 3 a dočasných anchorech užitečnost anchorů a zdá se pravděpodobné, že budou fungovat i v protokolech kolem v3. Pokud se něco význačného přihodí, budeme o tom v budoucích zpravodajích informovat.

 • Implementace LN-Symmetry Gregory Sanders zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek se svou pokusnou implementací protokolu LN-Symmetry (původně nazývaného eltoo) pracující nad forkem Core Lightning. LN-Symmetry poskytuje obousměrné platební kanály, které zaručují schopnost publikovat na blockchainu poslední stav kanálu bez potřeby trestných transakcí. Avšak vyžadují, aby mohly dceřiné transakce utrácet z kterékoliv verze rodičovské transakce. To je možné pouze se softforkovou změnou protokolu jako SIGHASH_ANYPREVOUT. Sanders nabízí několik postřehů:

  • Jednoduchost: LN-Symmetry je mnohem jednodušším protokolem než současný protokol LN-Penalty/LN-Anchors.

  • Pinning:Pinningu je hrozně těžké se vyhnout.“ Sandersova práce v této oblasti mu dala vhled a inspiraci, která vedla v jeho příspěvky do přeposílání balíčků a jeho široce uznávaný návrh na dočasné anchory.

  • CTV:CTV (emulované) […] umožňuje ‚rychlá přeposílání’, která jsou jednoduchá a pravděpodobně by v případě širokého používání redukovala časy plateb.”

  • Tresty: Tresty se skutečně zdají nepotřebné, jak vývojáři doufali. Avšak někteří lidé mysleli, že by tresty i nadále byly nutné pro odrazování zlomyslných protistran od pokusů o krádež. Podpora pro tresty by výrazně zvýšila složitost protokolu a vyžadovala by rezervování části prostředků na placení pokut. Bylo by tedy lepší se podpory trestů vyvarovat, pokud by nebyly nezbytně nutné pro bezpečnost.

  • Expiry delta: LN-Symmetry vyžaduje delší CLTV expiry delta, než bylo očekáváno. Když Alice přepošle HTLC Bobovi, dá mu určitý počet bloků na nárokování svých prostředků pomocí předobrazu. Po vypršení doby si může prostředky vzít zpět. Pokud Bob HTLC dále přepošle Carol, dá on jí nižší počet bloků na odhalení předobrazu. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je CLTV expiry delta. Sanders zjistil, že tyto rozdíly musí být dostatečně dlouhé, aby zabránily protistraně v obohacení, pokud by protokol v půlce přerušila.

  Sanders v současnosti pracuje na vylepšení mempoolu Bitcoin Core a pravidel přeposílání, která v budoucnosti usnadní nasazení LN-Symmetry i jiných protokolů.

Bitcoin Core PR Review Club

V této měsíční rubrice shrnujeme nedávné sezení Bitcoin Core PR Review Club a vyzdvihujeme některé z důležitých otázek a odpovědí. Klikněte na otázku a odpověď se vám odhalí.

Vyhoď upravený čas (druhý pokus) je PR od Niklase Göggeho, které upravuje kontrolu validity bloku v souvislosti s časovým razítkem bloku. Zjednodušeně řečeno, pokud je časové razítko bloku (obsažené v jeho hlavičce) příliš daleko v minulosti nebo v budoucnosti, uzel blok odmítne jako nevalidní. Poznamenejme, že je-li blok nevalidní kvůli časovému razítku, které je příliš daleko v budoucnosti, může se tento blok stát validním později (i když blockchain už se mezitím posune jinam).

 • Musí mít hlavička bloku časové razítko? Pokud ano, proč?

  Ano, časové razítko se používá v úpravách náročnosti a k validaci časových zámků transakcí. 

 • Jaký je rozdíl mezi Median Time Past (MTP) a časem upraveným dle sítě (network-adjusted)? Který z nich je relevantní pro toto PR?

  MTP je medián času posledních 11 bloků a používá se jako spodní hranice validity časového razítka bloků. Čas upravený dle sítě je spočítán jako čas našeho uzlu plus medián rozdílů mezi naším časem a časem náhodně vybraných odchozích spojení (tento medián může být negativní). Pouze čas upravený dle sítě je předmětem tohoto PR. 

 • Proč jsou tyto časy koncepčně zcela odlišné?

  MTP je jedinečně definovaný pro všechny uzly synchronizované na stejný blockchain: existuje konsenzus času. Čas upravený dle sítě se mezi uzly liší. 

 • Proč zkrátka nepoužíváme MTP pro všechno a nevyhodíme čas dle sítě zcela?

  MTP se používá jako spodní hranice validity časového razítka bloku, ale jako horní hranice nemůže být použit, neboť časová razítka budoucích bloků jsou neznámá. 

 • Proč jsou vynucovány limity, jak moc mimo může časové razítko bloku být od vlastního času uzlu? A jelikož nevyžadujeme přesný souhlas na čase, mohou být tyto limity přísnější?

  Rozsah časového razítka bloku je omezen, aby nemohly záškodnické uzly snadno manipulovat se změnami náročnosti a časovými zámky. Tento druh útoků se nazývá ohýbání času („timewarp”). Validní rozsah může být do určité míry striktnější, ale kdyby byl příliš striktní, mohlo by to vést k dočasnému štěpení blockchainu, neboť by některé uzly odmítaly bloky shledané validními jinými uzly. Časová razítka bloků nemusí být přesná, ale musí v dlouhodobém horizontu sledovat skutečný čas. 

 • Proč by se před tímto PR snažil útočník manipulovat časem upraveným dle sítě?

  Jedná-li se o těžící uzel, mohl by způsobit odmítání vytěžených bloků nebo zabránění přijetí validního bloku, načež by těžař plýtval hashrate (oba tyto případy by pomohly konkurenčním těžařům). Mohl by přinutit napadený uzel následovat špatný blockchain. Mohl by způsobit, aby se transakce s časovými zámky netěžily ve správný čas. Mohl by provést útok dilatací času v Lightning Network. 

 • Jak mohl útočník před tímto PR manipulovat s časem upraveným dle sítě? Které síťové zprávy by použil?

  Útočník by nám musel poslat „version” zprávy s pozměněnými časovými razítky od několika spojení, která mají pod kontrolou. Musel by nás donutit mít více než polovinu odchozích spojení k jeho uzlům, což je velice náročné, avšak jednodušší než kompletní zastínění uzlu. 

 • Toto PR používá jako horní hranici pro validaci času bloku místní čas uzlu namísto času upraveného dle sítě. Můžeme si být jisti, že se tím dosáhne snížení možnosti provádět tajuplné útoky a ne jejich zvýšení?

  Diskuze, zda je pro útočníka jednodušší ovlivnit množinu spojení uzlu nebo jeho vnitřní čas (např. použitím malware nebo falešnými NTP zprávami), zůstala bez jasného závěru. Většina účastníků se shodla, že PR přináší zlepšení. 

 • Mění toto PR chování konsenzu? Pokud ano, jedná se o soft fork, hard fork nebo ani jeden? A proč?

  Protože pravidla konsenzu nemohou používat vnější data mimo blockchain (např. čas uzlu), nemůže toto PR být považováno za změnu konsenzu. Jedná se jen o změnu pravidel přijetí sítí. Neznamená to však, že by tato pravidla byla volitelná – pravidla určující, jak daleko do budoucnosti se může časové razítko bloku odchýlit, jsou pro bezpečnost sítě zásadní

 • Které operace před tímto PR závisely na času upraveném dle sítě?

  TestBlockValidity, CreateNewBlock (používaný těžaři pro tvorbu šablon bloku) a CanDirectFetch (používaný v P2P vrstvě). Rozmanitost použití ukazuje, že PR neovlivňuje pouze validitu bloků, ale má také další dopady, které musí být ověřeny. 

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • LND #8308 navyšuje min_final_cltv_expiry_delta z 9 na 18 dle doporučení BOLT2 pro konečné platby. Tato hodnotu postihuje externí faktury, které nedodají parametr min_final_cltv_expiry. Změna napravuje problémy s interoperabilitou objevené poté, co CLN přestalo začleňovat parametr, když byla použita výchozí hodnota 18. O tomto problému jsme se též zmínili v minulém čísle.