Tento týden přinášíme souhrn diskuze o přidání data expirace do adres tichých plateb a poskytujeme přehled návrhu BIP pro bezserverový payjoin. Příspěvek v podobě terénní zprávy popisuje implementaci a nasazení peněženky založené na MuSig2 pro scriptless vícenásobné elektronické podpisy. Též nechybí naše pravidelné rubriky s oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Přidání expirace do adres tichých plateb: Peter Todd zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s doporučením přidat do adres tichých plateb uživatelem zvolené datum expirace. Na rozdíl od běžných bitcoinových adres, které v případě použití k obdržení více plateb odhalují vazby mezi výstupy, vedou adresy tichých plateb při každém správném použití k jedinečnému výstupnímu skriptu. To může výrazně zvýšit soukromí v případech, kdy je nemožné či nepraktické poskytnout plátci pro každou platbu novou běžnou adresu.

  Peter Todd poznamenává, že by bylo žádoucí, aby měly všechny adresy datum expirace, neboť dříve nebo později většina uživatelů přestane peněženku používat. Expirace není u předpokládaného jediného použití běžné adresy natolik důležitá, avšak pro tiché platby, u kterých se očekává opakované použití, je začlenění doby expirace mnohem důležitější. Navrhuje v adresách zahrnout buď dvoubytový čas, který by mohl zaujmout dobu expirace až 180 let, nebo tříbytový čas, který by obsáhl zhruba 45 000 let.

  Doporučení obdrželo v emailové skupině průměrné množství reakcí, avšak v době psaní zpravodaje žádné jasné rozuzlení.

 • Bezserverový payjoin: Dan Gould zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s návrhem BIPu pro bezserverový payjoin (viz zpravodaj č. 236). Podle BIP78 specifikace payjoinu se očekává, že příjemce bude provozovat server pro bezpečné přijetí PSBT od odesílatele platby. Gould navrhuje asynchronní model s prostředníky, na jehož počátku by příjemce použil BIP21 URI k oznámení prostředníka a klíče symetrického šifrování, které by byly použity pro příjem payjoinové platby. Odesílatel by zašifroval PSBT a předal jej prostředníkovi zvolenému příjemcem. Příjemce by toto PSBT stáhl, rozšifroval, přidal do něj podepsaný vstup, zašifroval a odeslal zpět prostředníkovi. Odesílatel upravené PSBT stáhne, rozšifruje, ujistí se o jeho správnosti, podepíše a zveřejní v síti.

  V odpovědi Adam Gibson varoval před nebezpečím začlenění šifrovacího klíče v BIP21 adrese a před rizikem ohrožení soukromí prostředníkem, který by byl schopný vytvořit spojení mezi IP adresami příjemce a odesílatele a množinou transakcí zveřejněných v rámci časového okna kolem dokončení jejich sezení. Gould nato návrh revidoval ve snaze adresovat Gibsonovy obavy o šifrovacím klíči.

  Očekáváme, že diskuze o tomto protokolu bude pokračovat.

Terénní zpráva o implementaci MuSig2

První vědecký článek o MuSig byl publikován v roce 2018 a jeho potenciál pro bitcoin byl jedním z lákadel soft forku taprootu. Práce na MuSig pokračovala publikacemi MuSig-DN a MuSig2 v roce 2020. Když se v roce 2021 blížila aktivace taprootu na mainnetu bitcoinu, vzrušení okolo příchodu MuSig podepisování bylo zjevné. V BitGo jsme doufali ve vydání peněženky s podporou taprootu a MuSig zároveň s aktivací taprootu, ale specifikace, testovací vektory a referenční implementace nebyly kompletní. Namísto toho vydal BitGo první tapscriptovou multisig peněženku a učinil první tapscriptovou multisig transakci na mainnetu. Téměř o dva roky později je MuSig2 specifikován v BIP327 a my jsme vydali první MuSig taprootovou multisig peněženku.

Proč MuSig2?

Porovnání s multisig skripty

V porovnání s multisig skripty nabízí MuSig dvě hlavní výhody. První a nejzjevnější výhodou je snížení velikosti transakce a poplatku za vytěžení. Onchain stopa je 64–73 bytů (16–18,25 vB, virtuálních bytů). K tomu může navíc MuSig zkombinovat dva či více podpisů do jednoho. V případě BitGo a jeho „2 ze 3” vícenásobného podpisu stojí MuSig cesta pro utracení klíčem 57,5 vB; pro porovnání nativní SegWit vstup stojí 104,5 vB a tapscript hloubky 1 stojí 107,5 vB. Druhou výhodou MuSig je zlepšení soukromí. MuSig cestu pro utracení klíčem nelze při kooperativním utracení rozeznat od běžného taprootového utracení s jedním podpisem.

MuSig2 však samozřejmě také má své nevýhody. Dvě důležité se týkají nonce. Na rozdíl od prostého ECDSA (algoritmus digitálního podpisu s eliptickými křivkami) nebo Schnorrových podpisů nelze v MuSig2 používat deterministické nonce. Kvůli této vlastnosti je náročnější zajistit kvalitní nonce a zaručit, že se nonce neopakují. MuSig2 vyžaduje ve většině případů dvě kola komunikace. Během prvního se vyměňují nonce, ve druhém probíhá podepisování. V některých případech lze v prvním kole použít předem vypočítaných hodnot, avšak obezřetnost je nezbytná.

Porovnání s ostatními MPC protokoly

Protokoly pro podepisování více stranami (multi-party compute, MPC) se díky zmíněným výhodám stávají oblíbenější. MuSig je jednoduchý protokol s vícenásobným „n z n” podpisem, který těží z linearity Schnorrových podpisů. MuSig2 lze vysvětlit během 30minutové prezentace a jeho úplná referenční implementace v Pythonu zabírá 461 řádků. Protokoly s minimálním vyžadovaným počtem podpisů („t z n”), jako je například FROST, jsou výrazně složitější a dokonce i vícenásobné podpisy s dvěma účastníky založené na ECDSA vyžadují Paillierovo šifrování a jiné techniky.

Volba skriptů

I před taprootem byla volba konkrétního skriptu pro peněženky s vícenásobným podpisem („t z n”) obtížná. Taproot se svými několika různými způsoby utrácení záležitost dále komplikuje. MuSig přidává další volby. Následují některé úvahy, které stály za návrhem MuSig2 taprootové peněženky v BitGo:

 • Klíče neřadíme lexikograficky, ale používáme pevné pořadí klíčů. Každý klíč pro podepisování má v sobě stanovenou konkrétní roli, řazení klíčů je tak jednoduché a předvídatelné.
 • Naše MuSig cesta pro utracení klíčem obsahuje pouze nejběžnější podpisové kvórum, „uživatel” / „bitgo”. Začlenění zálohového podpisového klíče by výrazně snížilo, jak často by cesta mohla být použita.
 • Nezačleňujeme do taptree podpisový pár „uživatel“ a „bitgo”. Jelikož toto je náš druhý typ taprootového skriptu a první obsahuje tři tapscripty, uživatelé vyžadující podepisování skriptů mohou použít první druh.
 • Pro tapscripty nepoužíváme MuSig klíče. Naše peněženky obsahují zálohový klíč, ke kterému je potenciálně ztížený přístup nebo který vyžaduje k podepsání jiný software mimo naši kontrolu. Není tedy realistické předpokládat, že bude tento klíč schopen podepisovat MuSig.
 • Pro tapscripty jsou zvolili skripty OP_CHECKSIG / OP_CHECKSIGVERIFY namísto OP_CHECKSIGADD. Víme, které klíče budou podepisovat během konstrukce transakce a 2 ze 2 skripty hloubky 1 jsou mírně levnější než 2 ze 3 skripty hloubky 0.

Konečná struktura vypadá takto:

BitGo's MuSig taproot structure

Nonce (deterministické i náhodné)

Elektronické podpisy nad eliptickými křivkami jsou tvořeny za pomoci dočasné tajné hodnoty známé jako nonce („number once”). Sdílením veřejného nonce (veřejný nonce je soukromému nonce to stejné jako veřejný klíč soukromému klíči) v podpisu mohou ověřovatelé potvrdit validitu podpisu, aniž by bylo nutné odhalit soukromý klíč. Aby byl tento soukromý klíč ochráněn, nesmí být nonce znovu použit se stejným (nebo odvozeným) soukromým klíčem a zprávou. Pro jednoduché podpisy je nejčastěji doporučovaným způsobem ochrany proti znovupoužití nonce deterministický generátor dle RFC6979. Rovnoměrně náhodná hodnota může být také bezpečně použita, je-li okamžitě po použití zahozena. Ani jedna z těchto technik však nemůže být přímo použita pro protokoly s vícenásobnými podpisy.

Abychom mohli v MuSig bezpečně používat deterministické nonce, musí být použita nějaká technika jako MuSig-DN, která prokáže, že všichni účastníci správně vygenerovali svá deterministická nonce. Bez tohoto důkazu by mohl záškodník započít dvě sezení podepisující stejnou zprávu, ale za pomoci odlišných nonce. Druhý podepisující, který generuje nonce deterministicky, by tak v důsledku částečně podepsal dvě odlišné zprávy shodným nonce. Tím by záškodníkovi odhalil svůj soukromý klíč.

Během vývoje specifikace MuSig2 jsme si já a Dawid uvědomili, že poslední podepisující by mohl svůj nonce vygenerovat deterministicky. Prodiskutoval jsem to s Jonasem Nickem, který toto pozorování formalizoval ve specifikaci. V rámci naší implementace MuSig2 využíváme deterministického podepisování s našimi HMS (hardware security modules), které tak mohou podepisovat bez držení vnitřního stavu.

Při používání náhodných nonce v rámci vícekolových podpisových protokolů musí podepisující zvážit, jak mezi jednotlivými koly nonce ukládat. U jednoduchých podpisů může být tajný nonce smazán v rámci stejného procesu, který jej vytvořil. Pokud by útočník získal klon podpisového zařízení okamžitě po vytvoření nonce, ale ještě před jeho poskytnutím ostatním podepisujícím, mohlo by podpisové zařízení být donuceno k vytvoření několika podpisů různých zpráv, ale se shodným nonce. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby podepisující uvážlivě rozhodli, jak lze k vnitřnímu stavu přistupovat a kdy přesně je soukromý nonce smazán. Když uživatelé BitGo podepisují pomocí MuSig2 a BitGo SDK, soukromá nonce jsou držena v rámci knihovny MuSig-JS, kde jsou po podepsání smazána.

Proces specifikace

Naše zkušenost s implementací MuSig2 ukazuje, že firmy i jednotlivci pracující kolem bitcoinu by si měli vynahradit čas na revidování a přispívání vývoji specifikací, které plánují implementovat. Když jsme poprvé zkoumali návrh specifikace MuSig2 a začali promýšlet, jak jej nejlépe integrovat do našeho systému, zvažovali jsme různé složité způsoby, jak provádět stavové podepisování na našich HSM.

Naštěstí když jsem popsal tyto potíže Dawidovi, věřil, že existuje způsob, jak používat deterministická nonce. Nakonec jsme se shodli na představě, že jedno podpisové zařízení by mohlo být deterministické. Když jsem později nadnesl tuto myšlenku Jonasovi a vysvětlil mu náš konkrétní případ, rozpoznal její hodnotu a formalizoval ji ve specifikaci.

Nyní mohou i ostatní implementátoři využít flexibility dané tím, že jedno z jejich podpisových zařízení nemusí držet stav. Revidováním a implementací návrhu specifikace během vývoje jsme byli schopni do specifikace přispět a také jsme mohli uvolnit MuSig2 podepisování krátce po formální publikaci specifikace v rámci BIP327.

MuSig a PSBT

Formát částečně podepsaných transakcí („partially signed bitcoin transaction” neboli PSBT) je navržen tak, aby obsahoval všechny informace potřebné k podepsání transakce mezi účastníky (kterými jsou v jednoduchých případech koordinátor a podepisující). Čím více informací je pro podepsání potřebných, tím užitečnějším se tento formát stává. Prozkoumali jsme náklady a výhody rozšíření našeho existujícího API formátu o dodatečná pole pro MuSig2 v porovnání s přechodem na PSBT. Nakonec jsme se rozhodli pro konverzi k PSBT jako formátu pro výměnu dat o transakci a byl to obrovský úspěch. Zatím se to obecně neví, ale peněženky BitGo (kromě těch používajících MuSig2, viz následující odstavec) mohou nyní spolupracovat s hardwarovými podpisovými zařízeními podporujícími PSBT.

Zatím nejsou publikována PSBT pole pro použití s MuSig2. Pro naši implementaci jsme použili proprietární pole, která byla založena na návrhu, jež s námi sdílel Sanket. Představuje to jednu málo známou výhodu PSBT formátu: možnost do jednoho binárního datového formátu začlenit – vedle předdefinovaných globálních sekcí vstupů a výstupů – i jakákoliv dodatečná data potřebná pro váš vlastní proces tvorby transakcí nebo protokol elektronického podepisování. Specifikace PSBT odděluje nepodepsané transakce od skriptů, podpisů a dalších dat potřebných pro zkompletování transakce. Toto oddělení umožňuje efektivnější komunikaci během procesu podepisování. Například díky tomu mohou naše HSM poskytnout minimální PSBT obsahující pouze nonce a podpisy a ty mohou být snadno zkombinovány do předpodpisového PSBT.

Poděkování

Děkuji Jonasovi Nickovi a Sanketovi Kanjalkarovi z Blockstreamu, Dawidovi Ciężarkiewiczovi z Fedi a Saravananovi Manimu, Davidovi Kaplanovi i všem ostatním členům BitGo týmu.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #27213 pomáhá Bitcoin Core otevírat a udržovat spojení v různorodější množině sítí, což v některých situacích sníží hrozbu útoku zastíněním. Tento druh útoku se objevuje, když se uzel nemůže připojit ani k jednomu čestnému uzlu. Je tak připojen pouze k nepoctivým uzlům, které mu mohou podsunout jiné bloky než zbytku sítě. To může být zneužito k přesvědčení uzlu, že některé transakce byly potvrzeny, i když s tím zbytek sítě nesouhlasí. Potenciálně by tím mohl provozovatel uzlu přijmout bitcoiny, které nebude moci utratit. Navýšení rozmanitosti spojení může též napomoci v předcházení náhodného štěpení sítě, kdy jsou spojení v rámci malé sítě izolována od hlavní sítě a nejsou schopna obdržet čerstvé bloky.

  Přijaté PR se snaží otevřít alespoň jedno spojení v každé dosažitelné síti a zabrání automatickému vyloučení, pokud se jedná o jediné spojení v síti.

 • Bitcoin Core #28008 přidává šifrovací a dešifrovací funkce připravené k použití v implementaci transportního protokolu verze 2 podle specifikace v BIP324. Byly přidány následující šifry a třídy (citováno z PR):

  • „ChaCha20Poly1305 AEAD z RFC8439, sekce 2.8”

  • „Proudová šifra FSChaCha20 (forward secrecy) podle specifikace v BIP324 (rekeying wrapper okolo ChaCha20)”

  • „FSChaCha20Poly1305 AEAD podle specifikace BIP324 (rekeying wrapper okolo ChaCha20Poly1305)”

  • „Třída BIP324Cipher, která zapouzdřuje vyjednávání o klíči, odvozování klíčů a proudové šifry a AEAD pro kódování paketů dle BIP324”

 • LDK #2308 umožňuje plátci ve svých platbách začlenit vlastní TLV (Tag-Length-Value) položky, které budou moci příjemci používající LDK či kompatibilní implementace z platby extrahovat. Díky tomu bude snadnější v rámci platby poslat vlastní data a metadata.