Tento týden přinášíme popis návrhu na bezserverový payjoin a nápadu na posílání důkazu asynchronních LN plateb. Také nechybí naše pravidelná rubrika s výčtem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Důkaz asynchronní LN platby: jak bylo zmíněno v minulém čísle zpravodaje, vývojáři LN hledají způsob posílání asynchronních plateb, které poskytují plátci důkaz o přijetí platby. Asynchronní platba umožňuje plátci (Alici) poslat LN platby příjemci (Bobovi) běžným způsobem přeposíláním mezi uzly, mezi kterými je i LSP (poskytovatel lightningové služby), který platbu Bobovi pozdrží, je-li zrovna offline. Jakmile Bob LSP oznámí, že je opět online, LSP přepošle platbu dále na cestu směrem k Bobovi.

  Jelikož je Bob offline, nemůže tímto způsobem v současném LN (založeném na HTLC) poskytnout Alici fakturu obsahující tajný kód podle svého výběru. Namísto toho může Alice použít jí zvolený tajný kód a začlenit ho do asynchronní platby, kterou odešle Bobovi (tento způsob se nazývá keysend platba). Ale jelikož zná Alice tento tajný kód, nemůže jeho znalost použít jako důkaz platby Bobovi. Jinou možností je, že Bob dopředu vygeneruje několik standardních faktur a poskytne je svému LSP, který by je mohl doručit případným plátcům, jako je Alice. Platba takových faktur by vygenerovala důkaz, že Bob platbu přijal. Avšak tento způsob by nezabránil LSP odeslat stejnou fakturu několika plátcům, což by vyústilo v několik plateb za stejný tajný kód. V okamžiku, kdy se LSP dozví tajný kód v důsledku provedení první platby, mohl by LSP ukrást prostředky zbývajících plateb za přepoužité faktury. To by bylo bezpečné pouze v případě, že by Bob mohl zcela důvěřovat svému LSP.

  Tento týden navrhl Anthony Towns řešení založené na signature adaptors. To by záviselo na plánovaném upgradu LN pro používání PTLC. Bob by dopředu vygeneroval sérii nonce čísel pro podepisování a předal je svému LSP. Ten by poslal nonce číslo Alici, Alice by zvolila zprávu pro potvrzení platby (např. „Alice zaplatila Bobovi 1 000 sat 2023-02-01 12:34:56Z”) a použila by Bobovo nonce číslo a tuto zprávu k vygenerování signature adaptor pro svůj PTLC. Až bude Bob opět online, LSP mu přepošle platbu a Bob ověří, že nonce nebylo nikdy předtím použito, že souhlasí se zprávou, že platba je validní a že výpočet signature adaptor je správný. Poté platbu přijme a až Alice obdrží dokončené PTLC, obdrží tím svou zprávu podepsanou Bobem.

  Townsovo řešení také vyžaduje, aby LSP obdržel od Boba dopředu vygenerované faktury, avšak je oproti HTLC bezpečné a nevyžaduje důvěru, protože každá platba od různých plátců (jako je např. Alice) používá odlišný bod veřejného klíče PTLC a Bob má možnost zabránit znovupoužití nonce. Každý bod PTLC je odlišný, protože je odvozen od jedinečné zprávy zvolené každým plátcem. Bob může zabránit znovupoužití nonce jeho zkontrolováním před přijmutím platby.

  Ve svém příspěvku odkazuje Towns na dva předešlé příspěvky, které napsal o důkazech LN platby pomocí signature adaptors. V době psaní nebyly do emailové skupiny poslány žádné odpovědi.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #26471 snižuje výchozí kapacitu mempoolu z 300 MB na 5 MB, aktivuje-li uživatel režim -blocksonly. Jelikož je nepoužitá paměť mempoolu sdílena s dbcache, snižuje tato změna také výchozí velikost dbcache v -blocksonly režimu. Uživatelé mohou i nadále zvolit větší kapacitu mempoolu pomocí volby -maxmempool.

 • Bitcoin Core #23395 přidává do bitcoind volbu -shutdownnotify, která spustí volitelný příkaz, když se bitcoind ukončuje.

 • Eclair #2573 přináší přijímání keysend plateb, které neobsahují skrytá data, ani když je Eclair obecně požaduje. Dle popisu změny posílají LND i Core Lightning keysend platby bez těchto skrytých dat. Skrytá data („payment secrets”) byla navržena na podporu plateb s více cestami, Eclair tedy očekává, že ostatní implementace budou posílat keysend platby pouze s jedinou cestou.

 • Eclair #2574 v souvislosti s předchozí změnou přestává posílat skrytá data v keysend platbách. Dle popisu LND odmítá keysend platby, které skrytá data obsahují, i přesto, že toto není specifikováno v BLIP3.

 • Eclair #2540 mění způsob ukládání dat o otevíracích a commitment transakcích v přípravě na pozdější přidání podpory pro splicing. Viz změnu #2584, která obsahuje návrh podpory splicingu.

 • LND #7231 přidává RPC volání a volbu lncli pro podepisování a ověřování zpráv. Formát pro P2PKH je kompatibilní s RPC voláním signmessage, které bylo přidáno do Bitcoin Core v roce 2011. Pro P2WPKH a P2SH-P2WPKH (též zvaný vnořený či nested P2PKH) je použit shodný formát. Tento formát očekává, že podpis bude ve formátu ECDSA, a ověření vyžaduje možnost odvození veřejného klíče z podpisu. V případě P2TR, které by byly použity s Schnorrovými podpisy, není možné odvodit veřejný klíč z podpisu. Namísto toho jsou pro P2TR adresy generovány a ověřovány ECDSA podpisy.

  Poznámka: Optech obecně doporučuje nepoužívat ECDSA podpisy s klíči určenými pro použití se Schnorrovými podpisy, avšak aby se vyhnuli potížím, učinili vývojáři LND mimořádné kroky.

 • LDK #1878 přidává vedle globálního nastavení možnost stanovit min_final_cltv_expiry i za jednotlivé platby. Tato hodnota určuje nejvyšší počet bloků, během kterého musí příjemce platbu nárokovat, než expiruje. Standardní výchozí volba je 18 bloků, avšak příjemci mohou nastavením parametru v BOLT11 faktuře požádat o prodloužení.

  Aby mohl LDK v kombinaci se svou unikátní implementací bezestavových faktur tuto schopnost podporovat, kóduje hodnotu do skrytých dat, která musí odesílatel začlenit. Poskytuje pro tuto volbu 12 bitů, což umožňuje nastavit až 4 096 bloků (zhruba čtyři týdny).

 • LDK #1860 přidává podporu pro kanály používající anchor výstupy.