Zpravodaj tento týden popisuje nápad na zabezpečení transakcí Lamportovými podpisy bez nutnosti měnit konsenzus. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem sezení Bitcoin Core PR Review Clubu, oznámeními nových vydání a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Lamportovy podpisy postavené nad ECDSA podpisy, vynucované konsenzem: Ethan Heilman zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s popisem metody, jak může být po transakci vyžadován Lamportův podpis, aby byla validní. Díky tomu by mohly být P2SH a P2WSH výstupy kvantově odolné, což dle Andrew Poelstry znamená, „že jediným zbývajícím důvodem, proč bitcoin nemá kovenanty, jsou prostorová omezení.” Níže uvádíme shrnutí protokolu, ale pro zachování jednoduchosti a snadné pochopitelnosti vynecháme upozornění na nebezpečná místa. Prosíme, neimplementujte nic na základě tohoto popisu.

  Lamportův veřejný klíč obsahuje dva seznamy hašovacích otisků. Lamportův podpis obsahuje předobrazy vybraných otisků. Program sdílený podepisovací i ověřovací funkcí interpretuje, které předobrazy jsou odhaleny, jako instrukce. Například Bob chce ověřit, že Alice podepsala číslo mezi 0 a 31 (v binární soustavě číslo mezi 00000 a 11111). Alice vytvoří Lamportův soukromý klíč ze dvou seznamů náhodných čísel:

  private_zeroes = [random(), random(), random(), random(), random()]
  priavte_ones  = [random(), random(), random(), random(), random()]
  

  Každé z těchto čísel zahašuje, čímž vytvoří veřejný Lamportův klíč:

  public_zeroes = [hash(private_zeroes[0]), ..., hash(private_zeroes[4])]
  public_ones  = [hash(private_ones[0]), ..., hash(private_ones[4])]
  

  Svůj veřejný klíč poskytne Bobovi. Nato chce ověřitelným způsobem Bobovi sdělit číslo 21. Zašle následující předobrazy:

  private_ones[0]
  private_zeroes[1]
  private_ones[2]
  private_zeroes[3]
  private_ones[4]
  

  Ty odpovídají binárnímu číslu 10101. Bob ověří, že každý z předobrazů odpovídá veřejnému klíči, který předtím obdržel. To ho ujistí, že zprávu „21“ mohla vygenerovat pouze Alice, která zná předobrazy.

  Bitcoin kóduje ECDSA podpisy DER standardem, který v obou dvou komponentách podpisu vynechává úvodní nulové bajty (0x00). U náhodných hodnot se nulový bajt objeví v každém 256. případě. Bitcoinové podpisy se tedy přirozeně liší ve velikosti. Tato variabilita je umocněna tím, že úvodní bajt hodnot R je nulový v polovině případů (viz low-r grinding), ale v teoretické úrovni lze dosáhnout zmenšení transakce o jeden bajt v jednom z 256 případů.

  I kdyby rychlý kvantový počítač umožnil útočníkovi vytvořit podpis bez předchozí znalosti soukromého klíče, ECDSA podpisy v DER kódování by nadále měly proměnlivou délku a musely by být zavázány transakcím, které je obsahují, a tyto transakce by i nadále musely obsahovat dodatečná data potřebná k její validaci, jako jsou předobrazy hašů.

  Díky tomuto schématu může P2SH redeem skript obsahovat kontrolu ECDSA podpisu, který bude zavazovat transakci a Lamportově podpisu, který sám bude zavázán skutečné velikosti ECDSA podpisu. Například:

  OP_DUP <pubkey> OP_CHECKSIGVERIFY OP_SIZE <size> OP_EQUAL
  OP_IF
   # Nyní víme, že velikost je <size> bajtů
   OP_SHA256 <digest_x> OP_CHECKEQUALVERIFY
  OP_ELSE
   # Nyní víme, že velikost není <size> bajtů
   OP_SHA256 <digest_y> OP_CHECKEQUALVERIFY
  OP_ENDIF
  

  Aby mohl být tento fragment úspěšně vykonán, musí plátce poskytnout ECDSA podpis. Ten je poté duplikován a ověřen; pokud se jedná o neplatný podpis, skript skončí neúspěchem. V době pokvantové by mohl útočník tímto testem projít a pokračovat ve validaci skriptu. Dále je změřena velikost podpisu. Pokud se rovná <size> bajtům, musí plátce odhalit předobraz otisku <digest_x>. Tato velikost <size> může být nastavena na hodnotu o jeden bajt menší, než je běžné, což se přirozeně stane u jednoho z 256 podpisů. V opačném, běžném případě nebo v případě větších podpisů musí plátce odhalit předobraz pro otisk <digest_y>. Skript selže, pokud není poskytnut správný předobraz.

  Ani pokud by bylo ECDSA zcela prolomeno, nemohl by útočník prostředky utratit, pokud by neznal Lamportův soukromý klíč. Samo o sobě to není příliš zajímavé, P2SH i P2WSH tuto základní vlastnost, kdy jsou jejich předobrazy (skripty) drženy v tajnosti, již mají. Avšak po zveřejnění Lamportova podpisu by útočník, který by jej chtěl znovu použít s padělaným ECDSA podpisem, musel zajistit stejnou délku ECDSA podpisu, jako má podpis původní. To může po útočníkovi vyžadovat hledání vyhovujícího podpisu, které čestný uživatel provádět nemusí (tomuto hledání se říká „grinding” čili „obrušování”).

  Jak dlouho musí útočník obrušovat podpisy lze exponenciálně zvýšit přidáním dalších párů ECDSA a Lamportových podpisů. Jelikož se ECDSA podpisy liší ve velikosti přirozeně jednou v 256 případech, abychom dosáhli praktické bezpečnosti, museli bychom poskytnout velmi vysoký počet podpisů. Heilman popisuje mnohem efektivnější mechanismus. S jeho použitím je sice stále překročen limit velikosti P2SH daný konsenzem, avšak věříme, že by to mohlo fungovat s vyššími limity P2WSH.

  Dále by útočník s rychlým kvantovým počítačem nebo dostatečně výkonným klasickým počítačem mohl nalézt krátký ECDSA nonce, který by mu umožnil snadno okrást kohokoliv, kdo takto krátký nonce neočekával. Minimální velikost nonce je známa, tomuto útoku se tedy lze vyhnout, avšak soukromá část nonce známa není, proto by každý, kdo se snaží tomuto útoku zabránit, nemohl utratit své bitcoiny, dokud se nevynalezne rychlý kvantový počítač.

  Tato verifikace Lamportova podpisu je v praxi podobná navrhovanému opkódu OP_CHECKSIGFROMSTACK. V obou případech jsou ověřovaná data – veřejný klíč a podpis – umístěna do zásobníku a operace skončí úspěchem, pokud podpis odpovídá veřejnému klíči a zároveň zavazuje položkám v zásobníku. Andrew Poelstra popsal, jak by tento mechanismus mohl být v kombinaci s operacemi ve stylu BitVM použit k vytváření kovenantů. Varuje však, že téměř jistě by byl přesažen alespoň jeden limit velikosti vynucovaný konsenzem.

Bitcoin Core PR Review Club

V této měsíční rubrice shrnujeme nedávné sezení Bitcoin Core PR Review Club a vyzdvihujeme některé z důležitých otázek a odpovědí. Klikněte na otázku a odpověď se vám odhalí.

Indexuj TxOrphanage hodnotou wtxid, umožni položky se stejným txid je PR od Glorie Zhao (glozow na GitHubu), které umožňuje, aby skupina transakcí se stejným txid mohla být naráz umístěna v TxOrphanage (objekt držící osiřelé transakce, je tedy nazýván sirotčincem) tím, že používá pro indexaci wtxid namísto txid.

Díky tomuto PR je příležitostné přijetí balíčku s jedním rodičem a jedním potomkem (1-parent-1-child, 1p1c) představené v Bitcoin Core #28970 robustnější.

 • Proč bychom měli umožnit současnou existenci více transakcí se stejným txid v TxOrphanage? Jakým situacím to má zabránit?

  Dle definice nemohou být witness data transakce bez rodičů validována, protože rodičovská transakce není známa. Když je přijato více transakcí s odlišnými wtxid, ale stejnými txid, je tedy nemožné vědět, která verze je ta správná. Tím, že umožníme jejich paralelní existenci uvnitř TxOrphanage, nemůže útočník poslat nesprávnou, upravenou verzi, která by zabránila přijetí správné verze. 

 • Jaké jsou příklady osiřelých transakcí se stejným txid, ale odlišným witnessem?

  Taková transakce může obsahovat nevalidní podpis (a tím být celá nevalidní) nebo větší witness (stejný poplatek, a tedy nižší jednotkový poplatek). 

 • Uvažujme, co nastane, pokud bychom umožnili pouze jeden záznam na txid. Co se stane, pokud nám zákeřné spojení pošle upravenou verzi osiřelé transakce, která nemá rodiče s nízkým jednotkovým poplatkem? Co se musí stát, aby byl tento potomek přijat do mempoolu? Existuje více odpovědí.

  Pokud je upravený potomek v sirotčinci a obdržíme validního rodiče s nenízkým jednotkovým poplatkem, rodič bude do mempoolu přijat a upravený potomek bude zneplatněn a ze sirotčince odstraněn. 

 • Uvažujme, co se stane, pokud máme balíček s jedním rodičem a jedním potomkem (1p1c), kde rodič má nízký jednotkový poplatek a musí být doprovázen svým potomkem. Co se musí stát, abychom do mempoolu správně přijali tento balíček rodiče s potomkem?

  Jelikož má rodič nízký jednotkový poplatek, nebude sám o sobě do mempoolu přijat. Nicméně po Bitcoin Core #28970 může být příležitostně přijat jako 1p1c balíček, pokud je potomek v sirotčinci. Pokud je osiřelý potomek pozměněn, rodič je z mempoolu vyloučen a sirotek odstraněn ze sirotčince. 

 • Namísto držení více transakcí se stejným txid (kde očividně plýtváme prostorem na verzi, kterou neakceptujeme), měli bychom umožnit, aby transakce nahradila existující položku v sirotčinci? Jaké by byly požadavky?

  Zdá se, že neexistuje dobrá metrika, která by rozhodovala o nahrazení existující transakce. Jedním možným směrem je nahrazovat duplikované transakce pouze přicházející od stejného spojení. 

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Libsecp256k1 v0.5.0 je vydáním této knihovny pro provádění kryptografických operací. Zrychluje generování klíčů a podepisování (viz minulé číslo zpravodaje) a snižuje velikost zkompilované verze, „což bude zvláště výhodné pro vestavěná zařízení.“ Dále přidává funkci pro řazení veřejných klíčů.

 • LND v0.18.0-beta.rc1 je kandidátem na vydání příští hlavní verze tohoto oblíbeného LN uzlu.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

 • Bitcoin Core #28970 a #30012 přidávají podporu pro omezenou formu přeposílání balíčku sestávajícího se z jednoho rodiče a jednoho potomka (1p1c), která nevyžaduje žádné změny P2P protokolu. Představme si, že má Alice rodičovskou transakci pod úrovní BIP133 poplatkových filtrů všech svých spojení. Ví, že by transakci žádné její spojení nepřijalo, nebude se tedy snažit o její odeslání. Dále má potomka, který platí dostatečný poplatek za sebe i za rodiče. Alice a její spojení provedou následující proces:

  • Alice odešle potomka svému spojení.

  • Její spojení si uvědomí, že nezná rodiče transakce, uloží tedy transakci do sirotčince. Všechny verze Bitcoin Core z poslední dekády obsahují sirotčinec, do kterého dočasně ukládají omezený počet transakcí, které jsou přijaty dříve než její rodiče. Tím se napraví situace, kdy v P2P síti někdy přicházejí transakce v zaměněném pořadí.

  • Po několika okamžicích odešle Alice rodičovskou transakci.

  • Před tímto PR by si uzel všiml, že jednotkový poplatek rodiče je příliš nízký a transakci by nepřijal. Dále by ze sirotčince odstranil potomka, neboť už poznal jeho rodiče. Po tomto PR si uzel všimne, že již má potomka tohoto rodiče v sirotčinci a vyhodnotí jejich poplatky dohromady. Pokud je tento poplatek nad prahem (a pokud jsou obě transakce jinak v souladu s pravidly uzlu), jsou obě transakce přijaty do mempoolu.

  Je známo, že útočník může tento mechanismus narušit. Sirotčinec v Bitcoin Core je kruhový buffer, do kterého může položky přidat kterékoliv spojení. Útočník, který chce oběti zabránit v přeposlání tohoto druhu balíčku, tak musí zaplavit spojení mnoha osiřelými transakcemi. To může potenciálně vést k vyloučení platícího potomka ještě před přijetím rodiče. Následné PR může poskytnout každému spojení exkluzivní přístup do části sirotčince, čímž by byl tento problém eliminován. Pro jiné, související PR viz rubriku Bitcoin PR Review Club v tomto čísle zpravodaje. Další vylepšení vyžadující změny P2P protokolu jsou popsány v BIP331.

 • Bitcoin Core #28016 se nejprve dotáže všech seedových uzlů před tím, než odešle dotazy DNS seedům. Uživatelé mohou nastavit seznam seedových uzlů i DNS seedů. Seedový uzel je běžný bitcoinový plný uzel. Bitcoin Core k němu může otevřít TCP spojení, vyžádat si seznam adres potenciálních dalších spojení a odpojit se. DNS seed vrací IP adresy potenciálních spojení přes DNS. Díky tomu může tato informace putovat (a být dočasně uložena) DNS sítí, takže vlastník serveru DNS seedu se nedozví, která IP adresa si informaci vyžádala. Ve výchozím nastavení se Bitcoin Core pokouší vytvořit spojení s IP adresami, které již zná. Pokud žádný pokus není úspěšný, dotáže se DNS seedů. Pokud není žádný DNS seed dosažitelný, kontaktuje množinu napevno zakódovaných seedových uzlů. Uživatelé mají možnost poskytnout vlastní seznam seedových uzlů.

  Pokud uživatel před tímto PR nastavil vlastní seznam seedových uzlů a zároveň ponechal ve výchozím nastavení používání DNS seedů, obě skupiny byly kontaktovány najednou a adresy toho rychlejšího v odpovědích dominovaly. Jelikož má DNS nižší požadavky a odpovědi jsou často kešovány blízkým serverem, DNS zvítězilo téměř vždy. Po tomto PR mají seedové uzly přednost; pokud uživatel sám nastavil volbu seednode, zřejmě preferuje její výsledky.

 • Bitcoin Core #29623 lépe varuje uživatele, pokud se jeho lokální čas jeví být více než deset minut mimo oproti času jeho spojení. Uzel se špatným časem může dočasně odmítat validní bloky, což může potenciálně vést k vážným bezpečnostním problémům. Tato změna následuje po odstranění síťově upraveného času z kódu konsenzu (viz zpravodaj č. 288).

Korekce

Ukázkový skript ověření Lamportova podpisu původně používal OP_CHECKSIG, avšak byl po publikaci nahrazen opkódem OP_CHECKSIGVERIFY. Děkujeme Antoineovi Poinsotovi za upozornění na naši chybu.