Zpravodaj tento týden popisuje návrh kontraktu pro futures s těžebními poplatky bez požadavku na důvěru, odkazuje na algoritmus výběru mincí pro LN uzly nabízející likviditu v rámci oboustranného financování, zkoumá prototyp úschovny používající OP_CAT a nahlíží na posílání a přijímání ecash pomocí LN a ZKCP. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem oblíbených otázek a odpovědí z Bitcoin Stack Exchange, oznámeními o nových vydáních a popisem změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Kontrakty pro futures s těžebními poplatky bez požadavku na důvěru: ZmnSCPxj zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek se souborem skriptů, které dvěma stranám umožní si navzájem podmínečně zaplatit (dle jednotkového poplatku) za začlenění transakce v budoucím bloku. V našem příkladu je Alice uživatelkou, která očekává začlenění transakce do bloku 1 000 000 (nebo krátce po něm). Bob je těžař, který má určitou šanci na vytěžení bloku v té době. Oba vloží nějaké prostředky na financující transakci, která může být utracena jedním ze tří způsobů:

  1. Bob obdrží zpět svůj vklad a navíc si nárokuje Alicin vklad tím, že utratí výstup financující transakce v bloku 1 000 000 (nebo krátce po něm). Skript vyžaduje, aby bylo Bobovo jednostranné utracení o určité velikosti, například větší než dvě běžné platby.

  2. Druhou možností je, že Alice obdrží zpět svůj vklad a navíc si nárokuje Bobův vklad tím, že utratí výstup financující transakce někdy po bloku 1 000 000 (například o den později v bloku 1 000 144). Alicina transakce je relativně malá.

  3. Jinou možností je, že Alice s Bobem kooperativně utratí výstup financující transakce, jakkoliv si přejí. Zde je pro maximální efektivitu použito taprootové utracení klíčem.

  Jsou-li jednotkové poplatky kolem bloku 1 000 000 nižší, než očekávali, může Bob do tohoto bloku začlenit svou velkou transakci (nebo bloku krátce po něm) a vydělat na tom. Pro Boba je to v období nízkých poplatků obzvláště výhodné, neboť není jako těžař za produkované bloky tolik bohatě odměňován.

  Jsou-li jednotkové poplatky kolem bloku 1 000 000 vyšší, než očekávali, nebude Bob chtít svou velkou transakci do bloku začlenit, neboť by ho to na poplatcích stálo více, než kolik by vydělal. Vydělat na tom tak může Alice, když bude její menší platba začleněna do bloku 1 000 144 (nebo pozdějšího). Pro Alici je to v období vysokých poplatků obzvláště výhodné, neboť tím budou kompenzovány vysoké náklady na začlenění běžné transakce do dříve plánovaného bloku 1 000 000.

  Dále pokud si Alice i Bob uvědomí, že bude pro Boba výdělečné začlenit jeho utracení do bloku 1 000 000, mohou oba kooperativně vytvořit menší transakci, než byla původní Bobova jednostranná verze. Díky tomu Bob ušetří na poplatcích a Alice může díky redukci množství dat v bloku 1 000 000 dostat svou transakci do plánovaného bloku s nižším poplatkem.

  Ve vlákně diskuze se objevilo několik reakcí. Jedna odpověď poznamenala, že tento kontrakt nejen že nevyžaduje důvěru (což je pro kontrakty vynucované konsenzem běžné), ale navíc neumožňuje podplácení protistrany. Pokud by například existoval centralizovaný trh s poplatkovými futures, Bob a ostatní těžaři by mohli přijímat poplatky bokem nebo využít jiných triků k manipulaci zjevného jednotkového poplatku. Se ZmnSCPxjovo konstrukcí to však nehrozí: Bobovo rozhodnutí, zda velkou transakci začlení nebo ne, závisí zcela na jeho úhlu pohledu na mempool a na současné podmínky těžby. Zmíněná reakce dále rozjímala, zda by neměli větší těžaři výhodu oproti menším. Anthony Towns poskytl tabulku výdělků ukazující, že pokusy o manipulaci by vedly k vyšším výdělkům pro těžaře používající běžný algoritmus výběru transakcí.

 • Výběr mincí pro poskytovatele likvidity: Richard Myers zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek, ve kterém popisuje vytvoření algoritmu výběru mincí, který je optimalizován pro LN uzly nabízející likviditu pomocí inzerátů. Jeho příspěvek algoritmus popisuje a odkazuje na jeho PR do Bitcoin Core. Během testování dosáhl „15% redukce onchain poplatků v porovnání s výchozím výběrem mincí [v Bitcoin Core].” Myers žádá o kritiku přístupu a návrhy na vylepšení.

 • Prototyp jednoduché úschovny používající OP_CAT: vývojář Rijndael zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o rustové implementaci úschovny, kterou napsal jako ověření konceptu. Jeho implementace závisí pouze na současných pravidlech konsenzu a navrhovaném opkódu OP_CAT. Uvádíme stručný příklad použití úschovny: Alice vygeneruje adresu se skriptem vytvořeným softwarem úschovny a obdrží na tuto adresu platbu. Nato se ona nebo nějaký zloděj pokusí tyto prostředky utratit.

  • Legitimní platba: Alice platbu zahájí vytvořením spouštěcí transakce se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Jeden vstup utrácí částku z úschovny, druhý přidává poplatky. Jeden výstup představuje přípravný výstup se shodnou částkou prvního vstupu, druhý potom platí na případnou adresu pro vybrání. Po uplynutí určitého množství bloků dokončí Alice vybrání prostředků vytvořením transakce se dvěma vstupy a jedním výstupem: jeden vstup utrácí první výstup spouštěcí transakce, druhý přidává dodatečný poplatek. Výstup je adresou pro vybrání.

   V první transakci se pomocí OP_CAT a jednoho dříve popsaného triku se Schnorrovým podpisy (viz zpravodaj č. 134, angl.) ověřuje, zda má utrácený výstup stejný skript a částku jako odpovídající právě vytvářený výstup. Tím se zajistí, že spouštěcí transakce nemůže z úschovny odeslat žádné prostředky. Druhá transakce ověřuje, že její první vstup obsahuje relativní časový zámek dle BIP68 na určitý počet bloků (např. 20), že výstup platí shodnou částku jako první vstup a že výstup platí na adresu shodnou s druhým výstupem spouštěcí transakce. Relativní časový zámek poskytuje lhůtu na zpochybnění (viz níže). Ověření přesné částky zajišťuje, že žádné prostředky nemohou být odeslány bez povolení. Ověření adresy zabraňuje zlodějovi na poslední chvíli vyměnit legitimní adresu pro vybrání za svou vlastní (tímto problémem trpí, pokud víme, všechny předem podepsané úschovny, viz zpravodaj č. 59, angl.).

  • Nelegitimní platba: Mallory zahájí platbu vytvořením spouštěcí transakce, jak bylo popsáno výše. Alicina strážní věž si během lhůty na zpochybnění uvědomí, že utracení není legitimní, a vytvoří transakci pro navrácení prostředků zpět do úschovny. Tato transakce má dva vstupy a jeden výstup. Jeden vstup je prvním výstupem spouštěcí transakce, druhý platí poplatek. Výstup vrací částku zpět do úschovny. Protože má transakce vracející prostředky do úschovny pouze jediný výstup, ale podmínky pro vybrání stanovené skriptem vyžadují utracení ze spouštěcí transakce se dvěma výstupy, není Mallory schopen krádež Aliciných peněz dokončit.

   Jelikož jsou peníze vráceny na stejný skript úschovny, může Mallory opět vytvořit novou spouštěcí transakci a nutit tak Alici podstupovat dokola stejný cyklus. Mallory i Alici vznikají náklady platbami poplatků. Rijndaelova rozsáhlá dokumentace projektu poznamenává, že by bylo zřejmě v tom případě vhodnější, aby nechala Alice vrátit peníze na jiný skript. V jeho schématu je tato konstrukce možná, ale zatím není z důvodu zachování jednoduchosti implementována.

  Tyto úschovny založené na CAT mohou být srovnány s předem podepsanými úschovnami, které lze vytvářet již nyní bez změn konsenzu, a s úschovnami ve stylu BIP345 (OP_VAULT), které by v případě přidání soft forkem nabízely dosud nejlepší soubor vlastností.

  Předem podepsané BIP345 OP_VAULT OP_CAT se Schnorrem
  Dostupnost Nyní Vyžaduje soft fork s OP_VAULT a OP_CTV Vyžaduje soft fork s OP_CAT
  Útok nahrazení adresy na poslední chvíli Zranitelné Nejsou zranitelné Nejsou zranitelné
  Vybrání části prostředků Pokud zajištěno předem Ano Ne
  Statické a neinteraktivně odvoditelné adresy pro vklady Ne Ano Ano
  Redukce poplatků dávkovým návratem do úschovny Ne Ano Ne
  Provozní účinnost v nejlepším případě, tedy pouze legitimní platby
  (hrubý odhad Optechu)
  2× velikost běžné single-sig 3× velikost běžné single-sig 4× velikost běžné single-sig

  V době psaní zpravodaje se tento prototyp setkal s malým množství diskuze a rozboru.

 • Posílání a přijímání ecash pomocí LN a ZKCP: Anthony Towns zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o napojení „ecashových mincoven do Lightning Network bez ztráty anonymity či bez potřeby vyššího stupně důvěry.“ Jeho návrh používá podmíněné platby s nulovou znalostí (ZKCP, „zero-knowledge contingent payment”) pro odeslání platby uživateli ecash. Dále popisuje proces, jak použít commitment předobrazu hashe potřebný pro odeslání ecashových prostředků do LN.

  Calle, vedoucí vývojář ecashové implementace Cashu, uvedl v odpovědi některé potenciální problémy, ale též vyjádřil myšlence podporu. Dále poskytl odkaz na systém důkazů s nulovou znalostí implementovaný v Cashu a poznamenal, že aktivně zkoumá a implementuje podporu atomických plateb z ecash do LN.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 24.02 je vydáním příští hlavní verze tohoto populárního LN uzlu. Obsahuje vylepšení pluginu recover, díky kterým „jsou nouzové obnovy méně stresující,“ vylepšení anchor kanálů, o 50 % rychlejší synchronizaci blockchainu a opravu chyby parsování velké transakce nalezené na testnetu.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.