Tento týden přinášíme souhrn nápadů na zlepšení přeposílání po nasazení cluster mempoolu, popisujeme výsledky výzkumu topologií a velikostí anchor výstupů ve stylu LN v roce 2023, oznamujeme nového hostitele emailové skupiny Bitcoin-Dev a nabádáme čtenáře k poděkování vývojářům svobodného software v rámci oslav I Love Free Software Day. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem sezení Bitcoin Core PR Review Clubu a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Nápady na vylepšení přeposílání po nasazení cluster mempoolu: Gregory Sanders zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek s několika nápady, které by po úplné implementaci, otestování a nasazení cluster mempoolu umožnily jednotlivým transakcím se volitelně řídit jistými pravidly mempoolu. Tato vylepšení staví na přeposílání transakcí verze 3 uvolněním některých pravidel, která již nejsou potřebná, a přidáním požadavku, aby transakce (či balíček transakcí) platily jednotkové poplatky, díky kterým by pravděpodobně byly vytěžené během jednoho či dvou následujících bloků.

 • Co by se bývalo stalo, kdyby byla v3 sémantika aplikována na anchor výstupy před rokem? Suhas Daftuar zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek, ve kterém popsal svůj výzkum myšlenky na automaticky aplikovaná pravidla přeposílání transakcí verze 3 na LN commitmenty ve stylu anchor výstupů a transakce navyšující poplatky (viz zpravodaj č. 286, který popisuje návrh na vštípenou v3 logiku, na které je tato myšlenka založena). V krátkosti: v roce 2023 zaznamenal 14 124 transakcí, které vypadaly jako útraty anchorů. Z nich:

  • Kolem 94 % by bylo úspěšných s aplikovanými pravidly v3.

  • Kolem 2,1 % mělo více než jednoho rodiče (např. pokusy o dávkové CPFP). Některé LN peněženky tak činí pro účinnější zavírání více než jednoho kanálu během krátké doby. Toto chování by musely ukončit, pokud by výstupům ve stylu anchorů měly být vštípeny vlastnosti v3.

  • Kolem 1,8 % nebylo prvním potokem svého rodiče. Díky návrhu na vštípenou v3 logiku by mohl druhý potomek nahradit prvního potomka v rámci balíčku (viz zpravodaj č. 287).

  • Kolem 1,2 % bylo očividně prapotomkem commitment transakce, tedy utracení utracení anchor výstupu. LN peněženky to mohou dělat z několika různých důvodů, od zavírání několika anchor kanálů v řadě po otevírání nových kanálů zůstatkem po zavření anchor kanálu. LN peněženky by toto chování musely opustit, pokud by byly anchor výstupům vštípeny vlastnosti v3.

  • Kolem 1,2 % nebylo nikdy vytěženo a nebylo dále ani analyzováno.

  • Kolem 0,1 % utrácelo nesouvisející nepotvrzený výstup, načež mělo utracení anchoru více než jednoho rodiče. Vývojář Bastien Teinturier míní, že toto mohlo být chování Eclairu a poznamenává, že Eclair by tuto situaci automaticky vyřešil i se současným kódem.

  • Méně než 0,1 % bylo větších než 1 000 vbyte. I toto chování by LN peněženky musely změnit. Daftuarovo následné bádání ukázalo, že téměř všechna utracení anchorů měla méně než 500 vbyte, z čehož vyplývá, že maximální velikost ve verzi 3 by mohla být ještě snížena. Díky tomu by bylo levnější přenést se přes pinningový útok proti utráceným anchorům, ale také by to zabránilo LN peněženkám v možnosti používat na poplatky více než několik málo UTXO. Teinturier poznamenal, že „je velmi lákavé snížit tuto 1 000vbyte hodnotu, ale data ukazují pouze čestné pokusy (s malým počtem čekajících HTLC), jelikož jsme zatím ještě neviděli žádný rozsáhlý útok na síť. Je tedy těžké vymyslet, jaká hodnota by byla ‚lepší’.“

  I když se očekává další diskuze a výzkumy vztažené k tomuto tématu, měli jsme z výsledků pocit, že než bude moci Bitcoin Core bezpečně nakládat s útratami anchor výstupů jako s v3 transakcemi, budou muset LN peněženky učinit několik změn, aby byly lépe v souladu s v3 pravidly.

 • Přesun emailové skupiny Bitcoin-Dev: emailová skupina pro diskuze okolo vývoje protokolu je nyní hostována na novém serveru s novou emailovou adresou. Každý, kdo si přeje pokračovat v přijímání příspěvků, se musí znovu zaregistrovat. Email napsaný Bryanem Bishopem obsahuje další podrobnosti. Zpravodaje č. 276 a č. 288 přinesly popis diskuzí o migraci.

 • I Love Free Software Day: každý rok 14. února nabádají organizace jako FSF a FSFE uživatele svobodného a open source software (FOSS), aby „kontaktovali a poděkovali všem lidem, kteří spravují a přispívají do svobodného software.” I pokud čtete toto vydání zpravodaje po 14. únoru, snažte se nalézt chvilku a poslat poděkování některým svým oblíbeným přispěvatelům do bitcoinových FOSS projektů.

Bitcoin Core PR Review Club

V této měsíční rubrice shrnujeme nedávné sezení Bitcoin Core PR Review Club a vyzdvihujeme některé z důležitých otázek a odpovědí. Klikněte na otázku a odpověď se vám odhalí.

Přidej do submitpackage argumenty maxfeerate a maxburnamount je PR Grega Sanderse (instagibbs na GitHubu), které do RPC volání submitpackage přidává funkcionalitu již obsaženou v RPC pro jednotlivé transakce sendrawtransaction a testmempoolaccept. PR je součástí rozsáhlejšího projektu přeposílání balíčků. Konkrétně toto PR umožní odesílateli balíčku specifikovat argumenty (zmíněné v titulku), které zajistí provedení hrubé kontroly transakcí v balíčku a předejdou tak nezamýšlené ztrátě prostředků. Sezení klubu vedl Abubakar Sadiq Ismail (ismaelsadeeq na GitHubu).

 • Proč je důležité provádět tyto kontroly odesílaných balíčků?

  Pomáhají uživatelům zajistit, aby měly transakce v rámci odesílaných balíčků stejné garance jako jednotlivé odesílané transakce. 

 • Existují vedle maxburnamount a maxfeerate i jiné důležité kontroly, které by měly být nad balíčky vykonány před akceptováním do mempoolu?

  Ano, dvěma příklady jsou kontrola bázového poplatku a maximální velikost standardní transakce. Tyto kontroly jsou na nízké úrovni, mohou být provedeny časně a rychle balíček odmítnout. 

 • Volby maxburnamount a maxfeerate mohou transakci zabránit od vstupu do mempoolu a přeposílání. Můžeme tyto volby považovat za pravidla mempoolu? Proč ano a proč ne?

  Jedná se o pravidla; tyto kontroly nejsou aplikovány na transakce ve vytěžených blocích, nejedná se tedy o konsenzus. Dokonce ani neovlivňují přeposílání transakcí od spojení, pouze transakce odeslané lokálně přes RPC. 

 • Proč validujeme maximální jednotkový poplatek proti modifikovanému jednotkovému poplatku namísto bázového jednotkového poplatku?

  (Minulá sezení klubu 24152, 24538 a 27501 se zabývala konceptem modifikovaných a bázových poplatků.) Většina účastníků se domnívala, že by měl být používán bázový poplatek namísto modifikovaného, neboť sendrawtransaction i testmempoolaccept používají ve svých kontrolách bázový poplatek. Zdálo by se to více konzistentní. Jelikož je prioritisetransaction (díky kterému jsou bázové a modifikované poplatky odlišné) obecně používán pouze těžaři, neznamená v praxi volba poplatku výrazný rozdíl. 

 • Maximální jednotkový poplatek validujeme proti modifikovanému jednotkovému poplatku jednotlivých transakcí v balíčku a ne proti jednotkovému poplatku balíčku. Kdy to může přinést nepřesnosti?

  Když je potomek v balíčku odmítnut, protože jeho modifikovaný jednotkový poplatek přesahuje maxfeerate, ale ne v případě kontroly celého balíčku. 

 • Vzhledem k této možné nepřesnosti, proč raději nekontrolovat maxfeerate proti jednotkovému poplatku balíčku?

  Protože to může způsobit jinou nepřesnost. Předpokládejme, že má transakce A nulový poplatek a B ho pomocí CPFP navýší. A i B jsou fyzicky velké, takže ani jedna z nich nepřevýší maxfeerate. Ale nyní je přidána C, která má vysoký jednotkový poplatek a utrácí z A i B. (Tato topologie balíčku je povolená, neboť má jen dvě úrovně, i když bylo ukázáno, že volání submitpackage tuto topologii nedovoluje.) V tomto případě by transakce C byla akceptována, protože A a B absorbují část jejích poplatků. C by však měla být odmítnuta. 

 • Proč nemůže být maxfeerate zkontrolován ihned po dekódování stejně jako maxburnamount?

  Protože, jak známo, vstup transakce nestanoví hodnotu vstupu. Ta je známa až po vyhledání rodičovského výstupu. Jednotkový poplatek vyžaduje, aby byl znám poplatek, což vyžaduje znalost hodnoty vstupu. 

 • Jak se liší kontrola maxfeerate ve volání testmempoolacceptod volání submitpackage? Proč nemůžou být stejné?

  submitpackage používá modifikované poplatky, zatímco testmempoolaccept používá bázové poplatky, jak bylo vysvětleno výše. Dále je kontrola jednotkového poplatku provedena po zpracování balíčku v rámci testaccept, protože transakce nejsou po zpracování přidány do mempoolu a zveřejněny. Můžeme tedy bezpečně zkontrolovat maxfeerate a vrátit vhodnou chybovou zprávu. To stejné nelze učinit v submitpackage, protože transakce balíčku již mohly být do mempoolu přijaty a odeslány dalším uzlům. Kontrola by byla nadbytečná. 

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

 • Bitcoin Core #28948 přidává podporu (ale neaktivuje) pro přeposílání transakcí verze 3. Umožní tím kterékoliv v3 transakci mající nepotvrzeného rodiče vstoupit do mempoolu dle běžných pravidel přijetí transakce. Tato v3 transakce může mít poplatek navýšen pomocí CPFP, avšak pouze pokud má potomek 1 000 vbyte nebo méně. Každý v3 rodič může mít v mempoolu pouze jediného nepotvrzeného potomka a každý potomek může mít pouze jednoho nepotvrzeného rodiče. Obě transakce mohou být kdykoliv nahrazeny poplatkem (RBF). Pravidla se dotýkají pouze pravidel přeposílání Bitcoin Core. Na úrovni konsenzu jsou v3 transakce validovány stejným způsobem jako transakce verze 2 dle definice v BIP68. Nová pravidla mají za cíl pomoci protokolům používajícím kontrakty (jako je LN) zajistit, aby mohly být jejich předem připravené transakce rychle potvrzeny s minimálními dodatečnými poplatky na vymanění se z pinningových útoků.

 • Core Lightning #6785 bude ve výchozím stavu v bitcoinové síti vytvářet kanály ve stylu anchorů. Neanchorové kanály budou nadále používány pro kanály v Elements sidechainech.

 • Eclair #2818 maximalizuje počet vstupů, o kterých se peněženka Eclair domnívá, že je může bezpečně utratit. Činí tak odhalováním některých případů, ve kterých je velmi nepravděpodobné, že by existující nepotvrzená transakce dosáhla potvrzení. Eclair používá pro správu UTXO pro onchain platby a navyšování poplatků transakcí peněženku Bitcoin Core. Je-li UTXO pod kontrolou této peněženky použito jako vstup nějaké transakce, peněženka Bitcoin Core nepovolí vytváření dalších nesouvisejících transakcí s tímto vstupem. Pokud však tuto transakci nelze utratit kvůli dvojímu utracení jiného vstupu, povolí peněženka Bitcoin Core jiné utracení tohoto vstupu v rámci jiné transakce. Avšak pokud rodiče této transakce nelze utratit kvůli jiné potvrzené verzi, peněženka Bitcoin Core nepovolí automaticky nové utracení tohoto UTXO. Eclair může nezávisle dvojí utracení rodičovské transakce detekovat a instruovat peněženku Bitcoin Core, aby dřívější pokus o alokaci UTXO anulovala a umožnila jej znovu utratit.

 • Eclair #2816 umožňuje provozovateli uzlu zvolit maximální částku, kterou je pro potvrzení commitment transakce ochoten utratit na anchor výstupu. Dříve Eclair utrácel až pět procent hodnoty kanálu, což může být pro některé hodnotné kanály příliš vysoká částka. Nový výchozím nastavením je nejvyšší jednotkový poplatek navržený odhadcem jednotkového poplatku až do maximální výše 10 000 sat. Eclair bude i nadále platit částku rovnající se až hodnotám HTLC, kterým se blíží doba expirace. Tato částka může být vyšší než 10 000 sat.

 • LND #8338 přidává funkce pro nový protokol kooperativního zavírání kanálů (viz zpravodaj č. 261 a BOLTs #1096).

 • LDK #2856 upravuje implementaci zaslepeného routování, aby zajistil, že má příjemce dostatečný blokový čas k nárokování platby. Aktualizace je založena na změně specifikaci v BOLTs #1131.

 • LDK #2442 přidává do ChannelDetails podrobnosti o každém HTLC čekajícím na vyřízení. To umožní uživatelům API zjistit, jaký krok je potřeba dále učinit k posunu HTLC blíže k přijetí nebo odmítnutí.

 • Rust Bitcoin #2451 odstraňuje požadavek, aby HD derivační cesta začínala na m. V BIP32 je m použito jako proměnná představující hlavní („master”) soukromý klíč. Při odkazování na pouhou derivační cestu je m nadbytečné a může v některých případech být dokonce chybné.