Tento týden přinášíme popis návrhu na zlepšení efektivity nakládání s kapitálem v LN použitím nastavitelných pokut. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem zajímavých otázek a odpovědí z Bitcoin Stack Exchange, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Jak předejít uvíznutí kapitálu pomocí kanálů s více stranami a továrnami kanálů: John Law zaslal do emailové skupiny Lightning-Dev souhrn studie, jejíž je autorem. Popisuje, jak mohou vždy dostupné uzly přeposílat platby, i když sdílejí kanál s uzlem, který je momentálně nedostupný (např. mobilní LN peněženka). Je pro to potřeba používat kanály s více stranami („multiparty channels”), které jsou kompatibilní s návrhem na továrny kanálů („channel factories”), který Law dříve představil. Také připomněl jednu známou výhodu továren kanálů: umožňují offchain rebalancování kanálů (tj. bez nutnosti publikovat na blockchainu transakci), a tedy efektivnější nakládání s kapitálem. Law popisuje, jak využít obou výhod v kontextu svého dalšího návrhu nastavitelných pokut v LN. V další části shrneme nastavitelné pokuty, ukážeme, jak mohou být využiti pro kanály s více stranami a továrnami kanálů, a vysvětlíme Lawovy závěry.

  Alice a Bob vytvoří (prozatím nepodepsanou) transakci, která od každého utrácí 50 miliónů sat (dohromady 100 miliónů) na výstup otevírací („funding”) transakce, který bude pro utracení vyžadovat spolupráci obou stran. V následujících diagramech jsou potvrzené transakce zobrazeny s šedým pozadím.

  Alice a Bob vytváří otevírací transakci

  Dále každý z nich použije odlišný výstup (který sami kontrolují) k vytvoření své stavové transakce („state transaction”), kterou prozatím nepublikují. První výstup každé stavové transakce zaplatí nízkou částku (např. tisíc sat) jako vstup offchainové commitment transakce s časovým zámkem. Relativní časový zámek neumožní commitment transakcím potvrzení na blockchainu, dokud neuběhne určitá doba od potvrzení své rodičovské stavové transakce. Každá z obou commitment transakcí navíc utrácí shodný výstup otevírací transakce, což umožní potvrzení pouze jedné z nich. Jakmile jsou všechny transakce vytvořeny, otevírací transakce může být podepsána a publikována.

  Alice a Bob vytváří své commitment transakce

  Každá z commitment transakcí utrácí aktuální stav kanálu. Ve výchozím stavu (S0) vrátí Alici a Bobovi po 50 miliónech sat (pro jednoduchost neuvažujeme poplatky). Alice a Bob mohou započít proces jednostranného uzavření kanálu zveřejněním své verze stavové transakce a po nezbytné prodlevě mohou publikovat odpovídající commitment transakci. Na příkladu Alice zveřejňuje svou stavovou a commitment transakci (která platí jí i Bobovi). Bob po tomto okamžiku svou stavovou transakci již zveřejňovat nebude a namísto toho může prostředky utratit podle libovůle.

  Alice utrácí prostředky kanálu

  K jednostrannému uzavření kanálu za výchozího stavu existují dvě alternativy. V první řadě mohou Alice a Bob spolupracovat na uzavření kanálu utracením otevírací transakce, jak se děje běžně v současném LN protokolu. Ve druhém případě mohou aktualizovat svůj stav: například navýšením Alicina zůstatku o 10 miliónů sat a snížením Bobova zůstatku o stejnou sumu. Stav S1 je podobný výchozímu stavu S0, avšak aby byl použitelný, musí každá strana anulovat předchozí stav tím, že pošle protistraně witness1 pro utracení prvního výstupu stavové transakce odpovídající předchozímu stavu S0. Ani jedna ze stran nemůže použít witness protistrany, protože stavové transakce stavu S0 ještě neobsahují witness a nemohou tedy být publikovány.

  Existuje-li vícero stavů, je možné nedopatřením či úmyslně zavřít kanál v neplatném stavu. Například se může Bob pokusit zavřít kanál ve stavu S0, kde měl o 10 miliónů sat více, podepsáním a zveřejněním své stavové transakce stavu S0. Bob však kvůli časovému zámku v commitment transakci musí čekat určitou dobu, během které má Alice možnost jeho nekalý pokus odhalit a zabránit mu použitím witnessu, který předtím od Boba obdržela. Prostředky ve stavové transakci (tj. pokuta) budou zcela či částečně použity k platbě poplatků. Jelikož je tento výstup totožný s výstupem, který musí Bob později použít ke zveřejnění commitment transakce platící mu 10 miliónů sat navíc, nebude Bob moci si tyto prostředky nárokovat. Jelikož bude v tento okamžik Bob blokován, může pouze Alice jednostranně zveřejnit poslední stav na blockchain. I tehdy však můžou oba začít spolupracovat na řádném zavření kanálu.

  Bob se pokouší podloudně utratit prostředky kanálu, je však Alicí zastaven

  Všimne-li si Bob, že se Alice pokouší utratit z jeho předchozí stavové transakce, může se pokusit vstoupit s Alicí do bitvy o RBF (nahrazení transakce vyšším poplatkem), avšak zde se obzvláště ukáže výhoda nastavitelnosti výše pokuty: částka pokuty může být nízká (např. tisíc sat jako v našem příkladu), může se rovnat sporné částce (10 miliónů sat) nebo převýšit hodnotu samotného kanálu. Rozhodnutí, ke kterému dospějí během aktualizace stavu kanálu, je zcela na Alici a Bobovi.

  Další výhoda protokolu s nastavitelnou pokutou (TPP, „Tunable-Penalty Protocol”) spočívá ve skutečnosti, že pokuta je zcela placena uživatelem, který se pokouší zveřejnit neplatnou stavovou transakci. Nepoužívají se k tomuto účelu žádné prostředky z otevírací transakce. To umožňuje sdílení TPP kanálu více uživateli. Například si můžeme představit, že Alice, Bob, Carol a Dan sdílí takový kanál a každý z nich drží svou vlastní commitment transakci utrácející jejich vlastní stavovou transakci:

  Kanál sdílený Alicí, Bobem, Carol a Danem

  Mohou jej provozovat jako kanál s více stranami, který vyžaduje, aby byl kažý stav anulován každým účastníkem. Jinou možností je použití společné otevírací transakce jako továrny kanálů a otevření několika kanálů mezi skupinami uživatelů. Před tím, než loni Law představil tento důsledek TPP (viz zpravodaj č. 230), se věřilo, že praktická implementace továrny kanálů nad bitcoinem by vyžadovala nějaký mechanismus jako eltoo (který je podmíněn změnou konsenzu jako např. SIGHASH_ANYPREVOUT). TPP nevyžaduje žádnou změnu konsenzu. Následující diagram zobrazuje jediný kanál vytvořený továrnou se čtyřmi účastníky. Počet stavů, který musí účastníci spravovat, se rovná počtu účastníků v továrně, i když Law již dříve popsal alternativní schéma s jediným stavem ale vyššími náklady na jednostranné zavření.

  Kanál mezi Alicí a Bobem vytořený z továrny s Alicí, Bobem, Carol a Danem

  Výhodou továren kanálů, jak byly popsány v původním článku, je možnost účastníků v rámci továrny kooperativně rebalancovat své kanály bez nutnosti vytvářet transakce na blockchainu. Mějme například továrnu s účastníky Alicí, Bobem, Carol a Danem. Potom může být celková hodnota kanálu mezi Alicí a Bobem snížena a hodnota kanálu mezi Carol a Danem může být zvýšena o stejnou částku aktualizací offchain stavu továrny. Lawovy továrny založené na TPP nabízí stejnou výhodu.

  Tento týden Law poznamenal, že továrny se schopností poskytovat kanály s více účastníky (které jsou s TPP možné) mají ještě jednu výhodu: umožňují používat kapitál, i když je jedna ze stran kanálu nedostupná. Představme si například, že Alice a Bob mají vyčleněné LN uzly, které jsou téměř vždy dostupné a schopné přeposílat platby, ale Carol a Dan jsou běžní uživatelé, jejichž uzly jsou často nedostupné. Dle původního návrhu továren má Alice kanál s Carol ({A,C}) a Danem ({A,D}). Alice ale nemůže použít žádné prostředky těchto dvou kanálů, jsou-li Carol a Dan nedostupní. Bob má stejný problém ({B,C} a {B,D}).

  V případě továrny založené na TPP mohou Alice, Bob a Carol spolu otevřít kanál s více stranami, což bude během aktualizace stavu vyžadovat spolupráci všech tří. Jeden z výstupů commitment transakce tohoto kanálu posílá prostředky Carol, ale druhý výstup může být utracen jen, když Alice a Bob spolupracují. Je-li Carol nedostupná, Alice a Bob mohou offline kooperativně změnit distribuci zůstatku jejich společného výstupu, což jim umožní vytvářet nebo přeposílat LN platby, pokud mají otevřené i jiné kanály. Zůstává-li Carol nedostupná příliš dlouho, může kdokoliv z nich jednostranně kanál uzavřít. Stejné výhody existují, i když Alice a Bob sdílí kanál s Danem.

  Alici a Bobovi to umožňuje vydělávat na poplatcích, i když jsou Carol a Dan nedostupní. Schopnost rebalancovat kanály offchain odstraňuje Alici a Bobovi některé nevýhody spojené s držením prostředků v továrně kanálu po delší dobu. Tyto výhody mohou dohromady snížit počet transakcí na blockchainu, zvýšit kapacitu bitcoinové sítě a snížit náklady na přeposílání plateb po LN.

  V době psaní zpravodaje neobdržely nastavitelné pokuty a další Lawovy návrhy mnoho reakcí.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #27278 přidává ve výchozím stavu logování obdržených hlaviček nových bloků (pokud neprobíhá prvotní stahování). Tato změna byla inspirována několika provozovateli uzlů, kteří si všimli tří bloků obdržených ve velmi těsné blízkosti. Poslední dva z těchto bloků způsobily reorganizaci blockchainu a tím z něj odstranily první blok. Nazývejme první blok A, jeho náhradu A’ a poslední blok B.

  Tato situace naznačuje, že bloky A’ a B byly vytvořeny jedním těžařem, který záměrně pozdržel jejich zveřejnění do doby, kdy byl blok jiného těžaře reorganizací zneplatněn, a tím mu tak odepřel odměnu, kterou by jinak za A obdržel. Tento druh útoku se nazývá sobecká těžba („selfish mining”). Mohlo by se ale také jednat pouze o náhodu. Nicméně jinou možností, na kterou během vyšetřování poukázali vývojáři, je, že časy možná nebyly tak blízko, jak se původně zdálo. Je možné, že Bitcoin Core si vyžádal A’ až po obdržení B, jelikož blok A’ samotný by reorganizaci nespustil.

  Logování času přijetí hlaviček znamená, že pokud by se podobná situace znovu opakovala, mohli by provozovatelé uzlu určit, kdy se jejich uzel poprvé dozvěděl o existenci bloku A’, i když se rozhodl jej zatím nestáhnout. Toto logování může přidat až dva řádky na blok (i když budoucí PR je může omezit na jediný řádek), což se považuje za přijatelné množství, může-li to pomoci odhalit sobeckou těžbu a jiné související problémy.

 • Bitcoin Core #26531 přidává trasovací body pro monitorování událostí ovlivňující mempool použitím Extended Berkeley Packet Filter (eBPF), jehož podpora byla přidaná dříve (viz zpravodaj č. 133, angl.). Též byl přidán skript, který tyto trasovací body umí v reálném čase využít pro tvorbu statistiky a monitorování aktivity mempoolu.

 • Core Lightning #5898 aktualizuje svou závislost na libwally (viz zpravodaj č. 238), která umožnila přidání podpory pro taproot, PSBT verze 2 (viz zpravodaj č. 128, angl.) a má dopad na podporu sidechainů ve stylu Elements.

 • Core Lightning #5986 upravuje RPC volání vracející hodnoty v jednotkách msat: tato volání již nebudou ve výsledku obsahovat řetězec „msat”. Namísto toho budou všechny výsledky číselné. Tato změna značí konec procesu zastarání, který začal před několika vydáními, viz zpravodaj č. 206 (angl.).

 • Eclair #2616 přidává podporu pro příležitostné zero-conf kanály. Pošle-li protistrana zprávu channel_ready ještě před očekávaným počtem konfirmací, Eclair ověří, že byla otevírací transakce zcela vytvořena sebou samým (aby nemohla protistrana zveřejnit konfliktní transakci) a následně umožní kanál používat.

 • LDK #2024 přináší začleňování návrhů tras („route hints”) pro kanály, které byly již otevřeny, ale ještě nebyly veřejně oznámeny, jako jsou např. zero-conf kanály.

 • Rust Bitcoin #1737 přidává do projektu pravidla pro bezpečnostní reportování.

 • BTCPay Server #4608 umožňuje pluginům zpřístupnit své funkce jako aplikace v rozhraní BTCPay.

 • BIPs #1425 přisuzuje číslo BIP93 schématu codex32 pro kódování obnovy seedu podle BIP32. Schéma používá Shamirovo schéma sdílení tajných dat (SSSS), kontrolní součet a 32znakovou abecedu. Vše bylo popsáno ve zpravodaji č. 239.

 • Bitcoin Inquisition #22 přidává runtime volbu -annexcarrier, která umožní nastavit 0 až 126 bytů dat pro pole annex taprootového vstupu. Autor PR plánuje tuto volbu využít pro umožnění experimentů s eltoo (na signetu) za použití forku Core Lightning.

Poznámky

 1. V tomto náhledu není důležité popisovat obsah witnessu, ale některé z uvedených výhod na těchto detailech závisí. Původní protol nastavitelných pokut navrhuje zveřejnit tajný klíč použitý k vygenerování podpisu utracení commitment transakce. Je možné vygenerovat tajné klíče sekvenčně tak, aby každý, kdo zná jeden klíč, mohl také odvodit následující klíče (ale ne předchozí). To znamená, že vždy, když Alice revokuje pozdější stav, může dát Bobovi dřívější klíč, který může Bob použít k odvození jakéhokoliv pozdějšího klíče (pro dřívější stav). Příklad:

  Stav kanálu Stav klíče
  0 MAX
  1 MAX - 1
  2 MAX - 2
  x MAX - x
  MAX 0

  Toto Bobovi umožňuje efektivně ukládat všechny informace, které potřebuje k utracení již neplatné stavové transakce (podle našich výpočtů méně než 100 bytů). Tyto informace můžou být snadno sdílené se strážními věžemi („watchtowers”). Ty nevyžadují důvěru, jelikož každé úspěšné utracení zastaralé stavové transakce zabrání publikování zastaralé commitment transakce. Jelikož patří všechny prostředky v této zastaralé stavové transakci straně, která porušuje protokol, nepřináší sdílení informací o jejím utrácení žádné bezpečnostní riziko.