Tento týden přinášíme popis návrhu alternativního designu OP_VAULT s několika výhodami a oznamujeme nový týdenní Optech podcast. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem Bitcoin Core PR Review Club sezení, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn oblíbených páteřních bitcoinových projektů.

Novinky

 • Alternativní návrh OP_VAULT: Greg Sanders zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev alternativní design poskytující funkce návrhu OP_VAULT/OP_UNVAULT (viz zpravodaj č. 234). Jeho verze by přidala tři opkódy namísto dvou, viz příklad:

  • Alice zašle prostředky do úschovny zaplacením P2TR výstupu se stromem skriptů, který obsahuje alespoň dva koncové skripty („leafscript”): jeden pro spuštění procesu otevření úschovny s časovým zpožděním a druhý pro okamžité zmrazení prostředků, např. tr(klíč,{spusť,zmraz}).

   • Skript spusť obsahuje její méně důvěryhodný způsob autorizace (např. podpis z horké peněženky) a opkód OP_TRIGGER_FORWARD. V době vytvoření tohoto skriptu poskytne opkódu parametr časového zpoždění, např. relativní časový zámek 1 000 bloků (zhruba jeden týden).

   • Skript zmraz obsahuje jakýkoliv Alicin způsob autorizace (nebo žádný) a opkód OP_FORWARD_DESTINATION. V době vytvoření tohoto skriptu si také zvolí důvěryhodnější způsob autorizace (např. vícenásobný podpis z několika studených peněženek a podpisových zařízení). Opkódu poskytne commitment tohoto způsobu v podobě hashe.

  • Alice spustí otevírání úschovny utracením výstupu výše uvedeného skriptu (tj. jeho použitím jako vstupu) a zvolením spouštěcího skriptu. Zároveň poskytne dva dodatečné parametry opkódu OP_TRIGGER_FORWARD: index výstupu, který obdrží prostředky tohoto vstupu, a commitment (ve formě hashe), který určí, jak bude později moci prostředky utratit. Opkód ověří, že uvedený výstup této transakce platí P2TR výstup stromem skriptů, který je podobný právě utrácenému s tím rozdílem, že spouštěcí skript je nahrazen skriptem obsahujícím relativní zpoždění (OP_CHECKSEQUENCEVERIFY, CSV) shodné se zpožděním uvedeným dříve (např. 1 000 bloků). Druhým rozdílem je opkód OP_FORWARD_OUTPUTS obsahující hash Alicina commitmentu. Tento způsob rekonstrukce stromu skriptů připomíná OP_TAPLEAF_UPDATE_VERIFY, dřívější návrh kovenantů (viz zpravodaj č. 166, angl.).

  • Alice dokončí otevření úschovny vyčkáním na uvolnění časového zámku a následným utracením výstupu se zvoleným skriptem obsahujícím opkód OP_FORWARD_OUTPUTS. Opkód ověří, že hash částky a skriptu výstupu odpovídá commitmentu, který Alice učinila v předchozí transakci. V tomto případě Alice úspěšně zaslala prostředky do úschovny, započala otevření úschovny, musela počkat nejméně 1 000 bloků (aby měl její software dostatek času na potvrzení záměru) a nakonec platbu dokončila.

  • V případě problémů Alice prostředky zmrazí. Může tak učinit kdykoliv počínaje okamžikem vkladu prostředků do úschovny až do dokončení otevírání úschovny. Aby mohla prostředky zmrazit, jednoduše zvolí zmrazovací skript z výstupu transakce (buď vkladové nebo spouštěcí), neboť Alice vložila zmrazovací skript do vkladové transakce a tento skript byl automaticky přenesen dále.

  Jednou z výhod, které tento přístup poskytuje oproti původním designu OP_VAULT, je možnost stanovit v zmrazovacím skriptu jakékoliv podmínky autorizace. V návrhu OP_VAULT mohl prostředky zmrazit kdokoliv, kdo znal parametry zvolené Alicí. Ačkoliv to není problém bezpečnostní, může být dosti otravný. V Sandersově návrhu by mohla Alice pro započetí zmrazení vyžadovat například podpis nějaké slabě chráněné peněženky. To by mohlo být dostatečné pro zabránění většiny otravných útoků, ale nebránilo by to Alici v případě potřeby prostředky rychle zmrazit.

  Několik dalších výhod spočívá ve snadnosti porozumění a ověření správnosti protokolu. Autor původního OP_VAULT návrhu James O’Beirne se o Sandersově návrhu vyjádřil pozitivně. O’Beirne též přinesl několik dodatečných změn, které popíšeme v budoucím čísle zpravodaje.

 • Nový Optech podcast: týdenní Optech Audio Recap na Twitter Spaces je nyní dostupný jako podcast. Každá epizoda bude dostupná na všech oblíbených podcastových platformách a přepis bude přístupný na našem webu. Náš blogový příspěvek obsahuje další informace včetně vysvětlení, proč podcast považujeme za důležitý krok v naší misi za vylepšení technické komunikace v bitcoinu.

Bitcoin Core PR Review Club

V této měsíční rubrice shrnujeme nedávné sezení Bitcoin Core PR Review Club a vyzdvihujeme některé z důležitých otázek a odpovědí. Klikněte na otázku a odpověď se vám odhalí.

Bitcoin-inquisition: Aktivační logika pro testování změn konsenzu je PR od Anthonyho Townse, které přidává způsob aktivace a deaktivace soft forků v projektu Bitcoin Inquisition, navrženém na testování na signetu. Projekt byl popsán ve zpravodaji č. 219 (angl.).

Konkrétně toto PR nahrazuje sémantiku bitů verze bloku podle BIP9 takzvaným dědičným nasazováním („Heretical Deployments”). Na rozdíl od změn konsenzu a přeposílání na mainnetu, které se obtížně a zdlouhavě aktivují a vyžadují pečlivé budování konsenzu mezi lidmi a spletitý mechanismus aktivace, mohou být tyto změny na testnetu nasazovány jednodušeji. PR také implementuje způsob deaktivace změn, které se ukázaly jako problematická či nežádoucí, což je další rozdíl oproti mainnetu.

 • Proč chceme nasazovat změny konsenzu, které nejsou začleněny do Bitcoin Core? Jaké problémy by přineslo začleňování kódu do Bitcoin Core a následného otestování na signetu?

  Bylo probráno několik důvodů. Nemůžeme nutit uživatele mainnetu k upgradu jejich verze Bitcoin Core, a tedy i po opravení chyby mohou někteří uživatelé stále provozovat chybovou verzi. Spoléhání pouze na regtest ztěžuje integrační testování software třetích stran. Začleňování změn konsenzu do odděleného repozitáře je mnohem méně riskantní než začleňování do Core: přidávání logiky soft forků, byť deaktivované, může přinést chyby ovlivňující stávající chování. 

 • Dědičné nasazování postupně mění stav podobně jako BIP9 (DEFINED, STARTED, LOCKED_IN, ACTIVE aFAILED), avšak s jedním dodatečným stavem po ACTIVE nazývaným DEACTIVATING (po němž následuje konečný stav ABANDONED). Jaký je smysl stavu DEACTIVATING?

  Dává uživatelům možnost vyzvednout prostředky, které mohou mít v soft forku. Po deaktivaci nebo nahrazení forku by nemuseli mít k prostředkům přístup, jelikož by transakce byla odmítnuta jako nestandardní. Není ani tak důležité vyvarovat se ztrát prostředků na signetu, ale snažit se nepřeplňovat množinu UTXO. 

 • Proč PR odstraňuje min_activation_height?

  V novém modelu nepotřebujeme nastavitelný předaktivační interval. S dědičným nasazováním se automaticky aktivuje na počátku následující 432blokové periody (zhruba tři dny; tato perioda je pevně daná). 

 • Proč je v tomto PR taproot trvale usazen?

  Pokud by nebyl trvale usazen („buried”), musel by být dědičně nasazen, což by vyžadovalo trochu kódování. Též by to znamenalo, že by jeho časový limit jednou vypršel, což nechceme. 

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 23.02 je vydáním nové verze této oblíbené implementace LN. Obsahuje experimentální podporu ukládání záloh pro spojení (viz zpravodaj č. 238) a aktualizuje experimentální podporu pro oboustranné vklady a nabídky. Též nechybí několik dalších vylepšení a oprav chyb.

 • LDK v0.0.114 je vydáním nové verze této knihovny pro budování peněženek a aplikací s podporou LN. Opravuje několik bezpečnostních chyb a obsahuje schopnost parsovat nabídky.

 • BTCPay 1.8.2 je nejnovějším vydáním tohoto oblíbeného software pro zpracování bitcoinových plateb. Poznámky k vydání verze 1.8.0 říkají, že „tato verze přináší vlastní platební formuláře, možnosti nastavení brandingu, předělaný pohled klávesnice PoS, nové ikony a štítkování adres.”

 • LND v0.16.0-beta.rc2 je kandidátem na vydání nové hlavní verze této oblíbené implementace LN.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • LND #7462 umožňuje watch-only peněžkám se vzdáleným podepisováním spuštění v bezstavovém režimu.