Tento týden přinášíme souhrn diskuze o nejrychlejším způsobu ověření bez použití jakéhokoliv digitálního zařízení, že záloha BIP32 seedu pravděpodobně nebyla poškozena . Též nechybí naše pravidelné rubriky s oznámeními o nových vydáních a souhrnem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Rychlejší kontrolní součet zálohy seedu: Peter Todd zaslal odpověď k diskuzi o návrhu BIP pro Codex32 (viz zpravodaj z minulého týdne), což je schéma pro vytváření, ověřování a používání obnovovacích kódů BIP32 seedů. Největší výhodou Codex32 oproti existujícím schématům je schopnost ověřit integritu záloh pouze pomocí tužky, papíru, dokumentace a času.

  Codex32 dává velkou jistotu ohledně detekce chyb v zálohách. Peter Todd navrhl, že mnohem jednodušší metodou generování obnovovacích kódů by bylo sečíst jejich části dohromady. Pokud by bylo možné výsledek tohoto kontrolního součtu vydělit beze zbytku známou konstantou, znamenalo by to ověření integrity zálohy v rámci parametrů. Peter Todd navrhl používat algoritmus, který by poskytl zhruba 99,9% ochranu proti překlepům, což by podle něj bylo dostatečně silné, snadné na používání a jednoduché na zapamatování. Nebylo by tak potřeba používat dodatečnou dokumentaci.

  Russell O’Connor odpověděl, že obnovovací kód by bylo možné zkontrolovat mnohem rychleji než kompletní verifikací, pokud by byl uživatel ochotný akceptovat slabší ochranu. Kontrola pouze dvou znaků najednou by zaručila detekci všech jednoznakových chyb v obnovovacím kódu a poskytla by 99,9% ochranu proti ostatním záměnám. Postup by byl podobný generování kontrolního součtu popsaném Peterem Toddem, avšak vyžadoval by používání zvláštní, těžko zapamatovatelné vyhledávací tabulky. Pokud by byli uživatelé během každého ověřování ochotni používat jinou tabulku, každé další ověření by zvýšilo pravděpodobnost detekce chyby až do sedmého ověření, které by poskytlo stejnou garanci jako plné ověření Codex32. K tomuto by nebyla potřeba žádná změna Codex32, pouze dokumentace by musela být doplněna o nové tabulky a pracovní listy.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • HWI 2.2.1 je údržbovým vydáním této aplikace umožňující softwarovým peněženkám přístup k hardwarovým podpisovým zařízením.

 • Core Lightning 23.02rc3 je kandidátem na vydání nové údržbové verze této oblíbené implementace LN.

 • lnd v0.16.0-beta.rc1 je kandidátem na vydání hlavní verze této oblíbené implementace LN.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #25943 přidává parametr RPC volání sendrawtransaction, který omezuje množství spálených prostředků na výstup. Obsahuje-li transakce výstup, jehož skript je vyhodnocen jako neutratitelný (s OP_RETURN, nevalidním opkódem nebo příliš velkou velikostí) a jehož hodnota je větší než maxburnamount, nebude do mempoolu přijata. Výchozím nastavením je nula, což ochrání uživatele před nechtěným spálením prostředků.

 • Bitcoin Core #26595 přidává do RPC volání migratewallet parametry wallet_name a passphrase. Umožní migraci zašifrovaných zastaralých peněženek a peněženek nepoužívajících deskriptory.

 • Bitcoin Core #27068 mění nakládání se vstupem hesla. Dříve byla hesla obsahující ASCII nulový znak (0x00) akceptována, avšak pouze část řetězce před prvním nulovým znakem byla použita pro dešifrování peněženky. To mohlo vést k použití méně bezpečného hesla, než uživatel zamýšlel. Po této změně bude pro šifrování i dešifrování použito kompletní heslo včetně nulových znaků. Pokud takové heslo při dešifrování selže, budou uživateli nabídnuty instrukce k použití předchozího chování.

 • LDK #1988 přidává limity pro počet připojení a kanálů bez prostředků pro zabránění útoků odmítnutí služby způsobeného vyčerpáním zdrojů. Nové limity jsou:

  • Maximálně 250 spojení bez kanálu s prostředky.

  • Maximálně 50 spojení pokoušející se otevřít kanál.

  • Maximálně 4 kanály bez prostředků na spojení.

 • LDK #1977 zpřístupňuje struktury pro serializaci a parsování nabídek podle definice v návrhu BOLT12. LDK ještě nepodporuje zaslepené trasy, nemůže tedy zatím přijímat a odesílat nabídky napřímo, ale tato změna umožní vývojářům začít s experimenty.