Tento týden přinášíme souhrn diskuze o ukládání dat ve witnessech transakcí a poukazujeme na hovor o opatřeních proti zahlcování LN. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem sezení Bitcoin Core PR Review Club a popisem významných změn v oblíbených bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Diskuze o ukládání dat v blockchainu: uživatelé nového projektu nedávno začali ukládat velké množství dat ve witnessech transakcí obsahujících segwit vstupy verze 1 (taproot). Robert Dickinson zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev dotaz, zda by měl být zaveden velikostní limit, aby odradil od podobného ukládání dat.

  Andrew Poelstra odpověděl, že neexistuje žádný účinný způsob, který by ukládání dat zabránil. Přidání nových omezení za účelem zabránění ukládání nechtěných dat ve witnessech by podlomilo přednosti designu taprootu (viz zpravodaj č. 65, angl.) a pravděpodobně by vyústilo v ukládání dat jinými způsoby. Tyto způsoby by mohly zvýšit náklady těm, kteří data generují, ale pravděpodobně ne dostatečně na to, aby je ve velké míře od tohoto chování odradily. Alternativní metody ukládání dat by také mohly vytvořit nové problémy běžným uživatelům bitcoinu.

  V době psaní stále probíhala o tomto tématu živá debata. Příští týden poskytneme ve zpravodaji aktualizaci.

 • Souhrn hovoru o opatřeních proti zahlcování LN: Carla Kirk-Cohen a Clara Shikhelman zaslaly do emailové skupiny Lightning-Dev souhrn nedávného videohovoru o snahách adresovat útoky zahlcením kanálu. Mezi probraná témata patří kompromisy během upgradu, jednoduchý návrh na předplácení podle nedávného článku (viz zpravodaj č. 226, angl.), software CircuitBreaker (viz zpravodaj č. 230), aktualizace osvědčení o reputaci (viz zpravodaj č. 228) a související pokrok pracovní skupiny pro specifikaci poskytovatelů lightningových služeb (LSP). Pro více podrobností a transkript viz zmíněný příspěvek do emailové skupiny.

  Budoucí videohovory jsou plánovány na každé dva týdny. Sledujte emailovou skupinu Lightning-Dev, kde budou setkání oznámena.

Bitcoin Core PR Review Club

Nechť AddrMan sleduje celkové hodnoty podle sítě a tabulky, zlepšení přesnosti přidávání fixních seedů je PR od Martina Zumsandeho a jeho spoluautora Amitiho Uttarwara, které klientovi Bitcoin Core umožňuje v určitých situacích spolehlivěji nalézt odchozí spojení. Činí tak rozšířením komponenty AddrMan (správce adres spojení) sledováním počtu adres podle sítě a typu („vyzkoušená” vs. „nová”), což v důsledku vylepšuje použití fixních seedů. Tato změna je prvním krokem v dlouhé cestě za vylepšením výběru odchozích spojení.

 • Kdy se síť považuje za dosažitelnou?

  Síť se považuje za dosažitelnou, dokud si nejsme jisti, že k ní nemáme žádný přístup, či dokud naše konfigurace nespecifikuje jednu či více jiných sítí pomocí parametru -onlynet (poté se považují za dosažitelné pouze tyto sítě, i když jsou ve skutečnosti dostupné i sítě jiné). 

 • Jak je nakládáno s adresou obdrženou přes P2P v závislosti na tom, je-li síť dosažitelná či nedosažitelná? Ukládáme ji (přidáním do AddrMan) a/nebo ji přeposíláme dalším spojením?

  Je-li síť na adrese dosažitelná, přepošleme adresu dvěma náhodně vybraným spojením, jinak ji přepošleme jednomu či dvěma spojením (jestli jednomu nebo dvěma zvolíme náhodně). Ukládáme adresy pouze dosažitelných sítí. 

 • Jak se v současnosti může přihodit, že se uzel zasekne, protože má v AddrMan pouze nedosažitelné adresy, a tedy nemůže nalézt žádné odchozí spojení? Nabízí toto PR řešení?

  Změnou volby -onlynet. Předpokládejme například, že byl uzel neustále provozován s volbou -onlynet=onion, a tedy nemá žádné I2P adresy. Poté je uzel restartován s volbou -onlynet=i2p. Fixní seedy mají nějaké I2P adresy, avšak před tímto PR je uzel nepoužil, neboť AddrMan nebyl zcela prázdný (obsahoval nějaké onion adresy). S tímto PR je během spouštění několik I2P fixních seedů přidáno, jelikož AddrMan neobsahuje žádné adresy tohoto typu sítě. 

 • Co se děje s adresou během přidávání do AddrMan, pokud koliduje s adresou již existující? Je existující adresa vždy nahrazena novou?

  Ne, obecně je uchována pouze existující adresa (a nikoliv adresa nová), pokud se však existující adresa nepovažuje za „příšernou” (viz metoda AddrInfo::IsTerrible()). 

 • Proč je výhodné být neustále připojen ke každé dostupné síti?

  Sobeckým důvodem je, že je tak těžší vystavit uzel útoku zastínením („eclipse attack”), jelikož by útočník musel provozovat uzly na více sítích. Nesobeckým důvodem je, že to pomáhá udržovat celou síť propojenou, což pomáhá vyvarovat se štěpení blockchainu v důsledku dělení sítě. Pokud by polovina uzlů (včetně těžařů) běžela s -onlynet=x a druhá polovina (včetně těžařů) s -onlynet=y, mohly by vyvstat dva blockchainy. I bez tohoto PR mohli provozovatelé uzlů manuálně přidat spojení pro každý dostupný typ sítě pomocí volby -addnode nebo RPC volání addnode

 • Proč současná logika v metodě ThreadOpenConnections() ani s tímto PR dostatečně nezaručuje existenci trvalých odchozích spojení do každé dostupné sítě?

  Nic v PR nezaručuje distribuci spojení mezi dostupnými sítěmi. Například pokud máme v AddrMan 10 000 clearnetových adres a pouze 50 I2P adres, je velmi pravděpodobné, že všechna naše spojení budou do clearnetu (IPv4 nebo IPv6). 

 • Jaké další kroky by bylo potřeba učinit k dosažení cíle z předchozí otázky?

  Dalším plánovaným krokem je přidání logiky do procesu vytváření spojení, která by se pokoušela mít alespoň jedno spojení do každé dosažitelné sítě. Toto PR přináší přípravu k tomuto kroku. 

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #25880 přináší adaptivní timeout zaseknutí během úvodní synchronizace. Bitcoin Core posílá požadavky na bloky několika spojením najednou. Je-li jedno spojení natolik pomalejší oproti ostatním spojením, že se uzel zasekne během čekání na další blok, odpojíme po určité době toto zaseknuté spojení. V některých případech to mohlo způsobit, že uzel s pomalým připojením odpojil několik spojení v řadě, když se pokoušel stáhnout velký blok, který nemohl být stažen před vypršením timeoutu. Tato změna přináší dynamické přizpůsobení timeoutu: pokud nepřichází bloky, je timeout s každým dalším odpojením navýšen. Jakmile bloky opět začnou přicházet, timeout se blok po bloku opět sníží.

 • Core Lightning #5679 poskytuje plugin pro spouštění SQL dotazů nad různými seznamy v rámci CLN. Tento patch také lépe zachází se zastaráváním funkcí, neboť může ignorovat všechny funkce, které byly označeny za zastaralé před jeho vydáním (viz Core Lightning #5867).

 • Core Lightning #5821 přidává RPC volání preapproveinvoice (předschválit fakturu) a preapprovekeysend (předschválit keysend), která volajícímu umožní odeslat podepisujícímu modulu (hsmd) BOLT11 fakturu nebo detaily o keysend platbě. Podepisující modul tak může ověřit, zda platbu může podepsat. Pro některé aplikace, např. takové, kde jsou částky rychlostně limitovány, může být snazší požádat o předschválení než pokusit se o platbu a poté řešit selhání.

 • Core Lightning #5849 provádí na backendu změny, které uzlu umožní zvládnout přes 100 000 spojení s jedním kanálem. I když tato situace není v blízké budoucnosti pravděpodobná (jen k otevření tolika kanálů by bylo potřeba přes tucet kompletních bloků), testování chování umožnilo vývojářům provést několik výkonnostních vylepšení.

 • Core Lightning #5892 aktualizuje implementaci protokolu nabídek na základě testování kompatibility provedeném vývojářem pracujícím na implementaci Eclair.

 • Eclair #2565 nyní vyžaduje, aby byly prostředky ze zavřeného kanálu zaslány na novou adresu namísto adresy určené během otevírání kanálu. To může zvýšit soukromí narušením vazeb mezi výstupy. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy uživatel aktivuje volbu upfront-shutdown-script, což je požadavek druhé straně kanálu provedený během jeho otevírání, aby byla použita jen adresa stanovená v té době (podrobnosti viz zpravodaj č. 158, angl.).

 • LND #7252 přidává podporu pro používání SQLite jako databáze pro LND. V současnosti je SQLite podporován pouze pro nové instalace LND, jelikož neexistuje žádný migrační kód ze stávající databáze.

 • LND #6527 přidává možnost zašifrovat TLS klíč, který server ukládá na disku. LND používá TLS pro autentikaci vzdálených připojení ke svému ovládacímu kanálu, tedy k přístupu k API. TLS klíč bude zašifrován pomocí dat z peněženky uzlu, takže odemčení peněženky též odemkne TLS klíč. Odemčení peněženky je již nyní vyžadováno k posílání a přijímání plateb.