Tento týden přinášíme naše pravidelné rubriky se souhrnem sezení Bitcoin Core PR Review Club, seznamem nových softwarových vydání a popisem významných změn v populárních bitcoinových infrastrukturních projektech.

Novinky

Tento týden nepřinesl žádné významné novinky.

Bitcoin Core PR Review Club

V této měsíční rubrice shrnujeme nedávné sezení Bitcoin Core PR Review Club a vyzdvihujeme některé z důležitých otázek a odpovědí. Klikněte na otázku a odpověď se vám odhalí.

Miniscript support in Output Descriptors je PR od Antoine Poinsota a Pieter Wuilleho. Přináší watch-only podporu pro miniscript v deskriptorech. Účastníci posuzovali PR v rámci dvou sezení. Témata diskuze obsahovala použití miniscriptu, zvažování poddajnosti („malleability”) a implementaci parseru deskriptorů.

 • Pro jaké případy či aplikace by byly užitečné jaké typy analýzy umožněné miniscriptem?

  Diskutováno bylo několik aplikací a druhů analýzy. Miniscript nabízí analýzu největší velikosti witness, a tudíž nejhorší možné náklady na utracení za daného jednotkového poplatku („feerate”). Předvídatelné váhy transakcí pomáhají vývojářům protokolů druhé vrstvy psát spolehlivější způsoby navyšování poplatků. Navíc pokud dodáme nějaké pravidlo, vygeneruje kompilátor minimální miniscriptový skript (ne nezbytně nejmenší možný, jelikož miniscript kóduje pouze podmnožinu všech skriptů), který může být menší než ručně vytvořený. Účastníci poznamenali, že miniscript již v minulosti pomohl optimalizovat skripty LN. Kompozice miniskriptu také umožňuje více stranám zkombinovat složité platební podmínky a garantuje správnost výsledného skriptu, aniž by jim všem rozuměla. 

 • Výrazy miniscriptu mohou být reprezentovány jako stromy uzlů, kde každý uzel reprezentuje nějaký fragment. Co znamená, když je uzel „rozumný” či „validní”? Znamenají totéž?

  Každý uzel obsahuje nějaký typ fragmentu (např. and_v, thresh, multi, atd.) a argumenty. Argumenty validního uzlu souhlasí s tím, co typ fragmentu očekává. Rozumný uzel musí být validní a sémantika jeho skriptu musí odpovídat jeho podmínce, musí být validní z pohledu konsenzu a v souladu se standardností, všechna řešení musí být nepoddajná („non-malleable”), nesmí míchat timelockové jednotky (tj. používat zároveň výšku bloku i čas) a nesmí obsahovat duplikované klíče. Tyto dvě vlastnosti nejsou podle definice identické; každý rozumný uzel je validní, avšak ne každý validní uzel je rozumný. 

 • Co znamená, když výraz není poddajně uspokojitelný? Proč nás po segwitu obavy o poddajnost stále zajímají?

  Skript je poddajný („malleable”), pokud jej může třetí strana (tj. někdo, kdo kromě jiného nemá přístup k odpovídajícímu soukromému klíči) modifikovat a i tak uspokojit jeho platební podmínky. Segwit neodstranil poddajnost transakcí, pouze zajistil, že modifikace transakcí neporuší validnost nepotvrzených potomků, ale poddajnost může být stále problémem z jiných důvodů. Například může-li útočník přidat data do witnessu a stále uspokojit platební podmínku, může tak snížit jednotkový poplatek transakce a negativně ovlivnit její propagaci. Výraz, který není poddajně uspokojitelný, nedává třetí straně žádnou možnost upravit existující uspokojitelný skript do jiného uspokojitelného skriptu. Rozsáhlejší příklad lez nalézt zde

 • Která funkce je zodpovědná za parsování řetězce deskriptoru výstupů? Jak určí, zda řetězec představuje MiniscriptDescriptor? Jak řeší, když lze deskriptor parsovat několika způsoby?

  Funkce ParseScript v script/descriptor.cpp je zodpovědná za parsování řetězců deskriptorů výstupů. Nejprve vyzkouší všechny jiné typy deskriptorů a potom zavolá miniscript::FromString, aby zjistila, je-li řetězec validním miniscriptovým výrazem. Díky tomuto pořadí operací jsou deskriptory, které mohou být interpretovány jako miniscript i ne-miniscript (např. wsh(pk(...))), parsovány jako ne-miniscript. 

 • Vybíráme-li mezi dvěma dostupnými řešeními, proč bychom raději měli preferovat to, které používá méně podpisů, než to s menším výsledným skriptem?

  Třetí strany snažící se modifikovat transakci (tj. bez přístupu k soukromým klíčům) mohou odstranit podpisy, ale nemohou přidat nové. Zvolením řešení s dodatečnými podpisy bychom umožnili třetí straně modifikovat skript, který by poté stále uspokojoval platební podmínky. Například pravidlo or(and(older(21), pk(B)), thresh(2, pk(A), pk(B))) má dvě cesty: buď může být utraceno vždy, když podepíší A i B, nebo po 21 blocích, když podepíše pouze B. Po 21 blocích jsou obě řešení dostupná, ale zveřejníme-li transakci s oběma podpisy, třetí strana může odstranit podpis A, ale druhá podmínka bude stále splnitelná. Pokud na druhou stranu zveřejníme cestu s podpisem B, útočník nemůže uspokojit druhou podmínku bez podpisu A. 

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí populárních bitcoinových infrastrukturních projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #24408 přidává RPC pro načtení transakcí z mempoolu, které utrácí daný výstup. To usnadňuje hledání výstupů tím, že transakce lze vybrat jednotlivě; není tak již třeba je načítat ze seznamu vráceného příkazem getrawmempool. Nový příkaz bude užitečný pro Lightning Network během hledání transakce utrácející nabíjející („funding”) transakci nebo pro načtení konfliktní transakce za účelem určení, proč selhalo odeslání RBF transakce.

 • LDK #1401 přidává podporu pro zero-conf (bez konfirmací) otevírání kanálů. Související informace lze nalézt v souhrnu BOLT #910 níže.

 • BOLTs #910 přidává dvě změny do specifikace LN. První přidává aliasy pro zkrácené identifikátory kanálů („short channel identifier”, SCID), které mohou navýšit soukromí a také umožní odkazování na kanál ještě před tím, než je jeho txid stabilní (tj. před tím, než obdrží nabíjející transakce dostatečné množství konfirmací). Druhá změna přidává feature bit option_zeroconf, který může být aktivován, když je uzel ochoten používat zero-conf kanály.